FENCA/Internationellt

Internationella frågor
Lagstiftning om inkasso finns sedan länge i de nordiska länderna men också i t. ex. Tyskland och Storbritannien. I de flesta andra Europeiska länderna saknas särskild lagstiftning och inkassering och tvist om obetalda fordringar bedöms som advokatverksamhet.

Lagstiftningen om inkasso reglerar egentligen två huvudfrågor, nämligen dels frågan om tillståndsplikt för att få driva inkassoverksamhet, dels de närmare villkor under vilka inkassoverksamhet ska få bedrivas. Tillståndsplikten avser att säkerställa dels att den som bedriver inkasso har tillräckliga kunskaper, dels ett gott omdöme. I princip krävs i Sverige lämplig högskoleutbildning och ett fläckfritt förflutet.

Lagstiftningen om hur inkasso ska bedrivas ska i huvudsak säkerställa två aspekter, nämligen dels att gäldenärer inte utsätts för otillbörliga påtryckningar (integritetsskyddsfrågor), dels att säkerställa att inkassoombudet ska hantera borgenärens inkasserade medel avskilda på ett säkert sätt.

En betydande fördel med lagregleringen av inkasso är att med denna följer lagstadgad rätt att av gäldenären ta ut ersättning för inkassokostnader, ränta och administrativa avgifter för att hantera processfrågor. Detta är inte självklart i länder utan lagstiftning och det kan ofta vara svårt, långsamt och ekonomiskt osäkert att indriva fordringar i länder som inte har reglering av dessa frågor.

Flera svenska företag är verksamma i andra Europeiska länder.

Fenca, – Federation of European National Collection Associations
Svensk Inkasso är medlem i den Europeiska organisationen för EU-ländernas branschorganisationer på inkassoområdet. Fencas målsättning är att informera om och påverka inkasso och inkassorelaterade frågor på europanivå, inte minst inom ramen för EU-samarbetet i Bryssel.

Fenca har sitt säte i Tyskland och delar kansli med den Tyska inkassoorganisationen i Berlin.

Fenca arrangerar varje år en större kongress i samband med föreningens årsmötesförhandlingar. Kongressen brukar locka flera hundra deltagare och den är öppen inte bara för inkassobranschen utan för hela kreditsektorn i vid mening.