Organisation

Den som genom, eller i samband med inkassoärende blivit utsatt för en åtgärd som kan anses oetisk eller i övrigt stridande mot god inkassosed kan anmäla detta till Inkassonämnden.

Sammansättning

Inkassonämnden består av en ordförande – som skall vara en jurist med domarkompetens – och fyra ledamöter utsedda av de organisationer som representerar borgenärer och inkassoföretag, nämligen

Sveriges Advokatsamfund
Svenska Bankföreningen
Finansbolagens Förening
Svensk Inkasso

Ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av en sekreterare med särskild kompetens inom området.
Ledamöter

Ordförande: F.d. hovrättslagmannen Ulla Erlandsson
Ledamöter:

Mats Bendrik, Sveriges Advokatsamfund
Elisabet Malmström, Svenska Bankföreningen
Per Holmgren, Finansbolagens Förening
Charlotte Strandberg, Svensk Inkasso

Sekreterare
Claes Månsson, Svensk Inkasso