Remisser

Remissvar Dataskyddsförordningen, inkasso, Kul,sep_2017

Betänkandet SOU 2017:39, Ny dataskyddslag, aug_2017

SOU 2016:81, Ett modernare utsökningsförfarande, april 2017

Betänkandet SOU 2016:68, Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter,
december 2016

Betänkandet SOU 2016:72, Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, december 2016

Remissvar SKV moms vid factoring dec15

Betänkandet SOU 2015:77, Fakturabedragerier, december 2015

Skatteverkets promemoria folkbokföring och SPAR, feb 2015

Löneutmätningsgräns, december 2014

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom, april 2014

Överskuldsättning i kreditsamhället?, april 2014

Kronofogdens förslag gällande förändring av normalbelopp vid löneutmätning, april 2014

Ut ur skuldfällan, jan 2014

Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I- förordning, nov 2013

Ränteskillnadsersättning m.m vid bolån, aug 2013

Tvingande regler om betalningstider i näringslivet, maj 2013

Viss kreditgivning till konsumenter, maj 2013

Straffavgift vid bristande Kreditprövning, maj 2013

Gemensamt konsumentskydd i EU, maj 2013

Insolvensförordningen, mars 2013

App to date, Konsumenternas rättsliga ställning när varor el tjänster betals via telefonräkning, jan 2013

Fordonsrelaterade skulder, nov 2012

EuropeiskaKommissionens förslag till dataskyddsförordning, mars 2012

Om departementspromemorian Enklare avbetalningsköp, (Ds 2011:11), juli 2011

Om Finansinspektionens förslag till allmänna råd om krediter i konsumentförhållande, mars 2011
Om Konsumentverkets förslag till allmänt råd om konsumentkrediter, november 2010

Om promemorian Kronofogdens kundmottagning, oktober 2010

Om Kfm Rapport 2010:3, Försäljning av utmätt lös egendom, juli 2010


Om betänkandet Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag SOU 2010:2, juli 2010

Om Europeiska kommissionens förslag till revidering v Bryssel-I-förordningen, 18101/10, juli 2010
Om Departementspromemorian hyra av lös sak, juli 2010