Stadgar

STADGAR FÖR INKASSONÄMNDEN

Efter initiativ från Svenska Inkassoföreningen bildades Inkassonämnden 1999.

§ 1 Uppgift
Inkassonämndens uppgift är att prova ärenden som gäller tillämpningen av god etik I all slags inkassoverksamhet, oavsett om en åtgärd riktar sig mot en fysisk eller en juridisk person.
Nämnden får även avge yttranden till och hålla överläggningar med myndigheter i ärenden som är av betydelse för inkassoverksamhet.

§ 2 Sammansättning
Nämnden består av ordförande och ytterligare fyra ledamöter. Vid behov kan utses också både en vice ordförande som ersättare för ordföranden och personliga ersättare för ledamöterna.
Ordföranden, ledamöterna och ersättare skall utses for en tid av två år. Valda ledamöter och ersättare är ledamöter och ersättare även för nästföljande period om inte den organisation som utser ledamot senast två månader före utgången av löpande mandatperiod skriftligen underrättar nämndens kansli om att annan person utsetts.
Sveriges advokatsamfund, Svenska Bankföreningen, Svensk lnkasso och Finansbolagens Förening, nedan kallade organisationerna, utser var för sig en ledamot jämte ev. personlig ersättare för denne.
Ledamöterna utser ordföranden och ev. vice ordförande. Dessa skall väljas bland jurister med domarkompetens.
Vid förfall for såväl ledamot som dennes ersättare får respektive organisation förordna tillfällig ersättare.

§ 3 Sekreterare
Nämnden utser sekreterare. Det åligger denne att bereda ärendena inkl. att i förekommande fall inhämta yttrande från berörda parter, att föra protokoll och att ombesörja övriga expeditionsgöromål.
Sekreteraren har att i förekommande fall kostnadsfritt lämna upplysningar i etikfrågor.
Sekreteraren skall vidare i möjligaste mån medverka i allmän upplysningsverksamhet om frågor rörande inkasso, t.ex. genom föredrag, artiklar m.m. i facktidskrifter och andra publikationer.

§ 4 Upptagande av ärenden
Ärenden kan upptas till provning i nämnden såväl efter anmälan till nämnden som på eget initiativ av nämnden eller av sekreteraren.
Anmälan till nämnden får göras av envar som berörs av ett inkassoärende, d.v.s. av borgenär, av inkassoombud eller av gäldenär.
Anmalän som avser inkassoåtgärd vilken vidtagits for mer än sex månader sedan, upptas inte till prövning.
Sekreteraren får avvisa anmälan som faller utanför nämndens behörighet eller som är uppenbart ogrundad.

§ 5 Beslut
Nämnden är beslutsför nar ordföranden eller vice ordföranden samt ytterligare minst två ledamöter är närvarande.
Vid behandling i nämnden av ärenden som rör visst företag får ej deltaga någon som företräder eller är anställd i företaget.
Varje ledamot äger vid omröstning en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Enhällighet bör eftersträvas. Reservationer till nämndens beslut får avges.
Ersättare får deltaga i nämndens överläggningar men ej i besluten såvida denne inte ersätter ordinarie ledamot.

§ 6 Tystnadsplikt
Nämndens ledamöter har tystnadsplikt.

§ 7 Årsrapport
Nämnden avger årligen rapport till organisationerna om sin verksamhet.

§ 8 Stadgeändring
Fråga om ändring av dessa stadgar kan väckas av nämnden eller av organisationerna.
Beslut om stadgeändring fattas av, Svensk Inkasso efter hörande av övriga organisationer och nämnden.

Rev 2006