Stadgar

Stadgar antagna vid konstituerande möte måndagen den 22 januari 2007 i Stockholm.
Föreningen Svensk Inkasso
1. Namn, säte och räkenskapsår
Föreningens namn är Föreningen Svensk Inkasso.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningen skall föra räkenskaper. Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår.

2. Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och har, med uteslutande av all affärsverksamhet, till ändamål att verka för

 • utveckling och förståelse av inkassoverksamhet
 • tillförlitlighet och respektabilitet inom inkassoverksamhet
 • att inkassoverksamhet utvecklas efter sunda principer och att god inkassosed upprätthålls
 • att tillvarata branschens anseende
 • att medlemsföretagens och deras kunders intressen tillvaratages
 • att utreda lagstiftnings- och författningsfrågor, liksom andra juridiska, ekonomiska, tekniska och sociala frågor som berör branschen eller medlemsföretagen, bl a genom att avge remissvar och framställningar till myndigheter, regering och riksdag, samt till berörda utländska institutioner, allt i syfte att uppnå goda förutsättningar för inkassoverksamhet
 • en god utbildningsstandard inom inkassobranschen
 • ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen
 • att medlemsföretag, allmänheten och andra intressenter på svensk inkassomarknad erhåller information och material om inkasso på sätt som främjar medlemmarnas och föreningens verksamhet

3.Medlemskap
Medlemmar och villkor för medlemskap
Medlem kan vara den som med säte i Sverige yrkesmässigt bedriver inkassoverksamhet och har tillstånd därtill av Datainspektionen, (inkasso av fordring för annans räkning eller fordring som övertagits av annan), eller företag som står under tillsyn av Finansinspektionen och som bedriver inkassoverksamhet.
Medlem skall vara marknadsmässigt väl etablerad, svara för en hög kunskapsnivå inom området och bedriva sin verksamhet seriöst. Vid prövning härom skall hänsyn tas till sådana omständigheter som verksamhetstid, omsättning, antal kunder, ledningens erfarenheter och andra faktorer av betydelse.

Medlem förbinder sig att:

 • följa föreningens regler om förvaltning och redovisning av klientmedel
 • lämna föreningens revisor begärda uppgifter för kontroll av uppgifter såvitt avser inkassoverksamhet för annans räkning
 • inte i något avseende medverka i inkassoverksamhet genom företag som inte är medlem i föreningen

Associerad medlem kan vara den som bedriver inkassoverksamhet utan att detta kräver tillstånd av myndighet, eller annan som naturligen har ett intresse av anslutning till inkassobranschen.

Medlem och associerad medlem förbinder sig att:

 • följa föreningens stadgar att följa årsmötets och styrelsens beslut
 • till styrelsen anmäla förhållande som kan medföra att medlem/associerad medlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap/associerat medlemskap
 • lojalt medverka till att föreningens ändamål upprätthålls och utvecklas
 • följa föreningens etiska regler
 • följa föreningens regler om bedrivande av inkassoverksamhet och regler om god sed vid bedrivande av sådan verksamhet

Ansökan och inträde
Ansökan om medlemskap/associerat medlemskap skall skriftligen inges till styrelsen i vilken skall framgå att sökanden förbinder sig att vid beviljat medlemskap följa föreningens stadgar. Till ansökan skall bifogas de handlingar sökanden önskar åberopa. Följande handlingar skall inges

 • årsredovisning jämte revisionsberättelse för det antal år som begärs *
 • registreringsbevis
 • uppgift om ägare om sökanden är juridisk person, respektive uppgift om styrelseledamöter i sådant ägarbolag, samt motsvarande uppgifter för eventuellt moderbolag till ägarbolaget
 • standardavtalsvillkor och marknadsföringsmaterial som tillämpas gentemot kunder *
 • Datainspektionens (eller i förekommande fall, Finansinspektionens) tillstånd att bedriva verksamhet *
 • handling som utvisar att verksamheten täcks av ansvarsförsäkring *
 • övriga handlingar som styrelsen begär

* gäller endast ansökan om medlemskap
Styrelsen äger medge undantag från ingivande av handlingar vid prövning av ansökan om associerat medlemskap, liksom infordra uppgifter och handlingar även från annan inför bedömning av inträdesansökan.

Ansökan om medlemskap/associerat medlemskap prövas och avgörs av styrelsen. Avslag av ansökan motiveras inte. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Beslut skall meddelas skriftligen.

Utträde
Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till föreningens styrelse. Ansökan anses inkommen den dag den inkommit till föreningens kansli. Föreningens styrelse skall fatta beslut att bevilja utträde ur föreningen vid nästföljande ordinarie styrelsemöte. Fastställda avgifter skall erläggas för det kalenderår då utträde sker.
Medlem är vid utträde ur föreningen skyldig att iakttaga en uppsägningstid om sex månader. Sammanfaller uppsägningstiden eller del därav med nytt verksamhetsår är den utträdande medlemmen skyldig att erlägga avgifter till föreningen med belopp som för var uppsägningsmånad motsvarar en tolftedel av den serviceavgift som medlemmen erlagt föregående år. Avgift för uppsägningstiden skall erläggas månadsvis i förskott eller som ett belopp allt för ett om den utträdande medlemmen vill det.
Kännetecken, märke eller angivande av föreningstillhörighet får inte användas/förekomma efter det att utträde beviljats.

Uteslutning
Medlem/associerad medlem kan uteslutas ur föreningen om:

 • medlem/associerad medlem inte iakttar sina skyldigheter enligt stadgarna eller inte längre uppfyller kraven för medlemskap/associerat medlemskap
 • medlem/associerad medlem handlar i strid med föreningens ändamål eller på annat sätt vållar föreningen skada
 • medlem/associerad medlem inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar eller förfarande enligt lag om företagsrekonstruktion, trätt i likvidation eller försatts i konkurs
 • medlem/associerad medlem brister i betalningsskyldighet mot föreningen och inte betalar sin skuld inom angiven frist.

Styrelsen beslutar om uteslutning. Beslut motiveras inte. Styrelsen beslut kan inte överklagas. Beslut om uteslutning kan offentliggöras.
I och med uteslutning bortfaller medlems/associerad medlems rättigheter och skyldigheter, dock att skyldigheten kvarstår att erlägga avgifter till föreningen för det kalenderår då uteslutning beslutas. Kännetecken, märke eller angivande av föreningstillhörighet får inte användas/förekomma efter beslut om uteslutning.

4.Organisation
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före juni månads utgång på plats och tid enligt styrelsens beslut. Skriftlig kallelse skall utfärdas senast 14 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet deltager medlem/associerad medlem, funktionärer och styrelse. Flera företrädare från respektive medlem/associerad medlem äger delta i överläggningarna. Varje medlem äger en röst, (associerad medlem utövar inte rösträtt). Rösträtt utövas genom behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt. Om inte annat anges i stadgarna skall som föreningens beslut gälla den mening som erhåller flest röster. Vid lika röstetal skall personval avgöras genom lottning, medan övriga frågor skall avgöras genom ordförandens utslagsröst. Sluten omröstning skall företas om medlem så begär. Beslut om stadgeändring skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet.

Vid årsmötets öppnande upprättas röstlängd. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Presentation av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse, samt

 • fastställande resultat- och balansräkning
 • beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse

8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter i föreningens styrelse
9. Val av ordförande i föreningen och dess styrelse
10. Val av övriga ledamöter i styrelsen
11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvode till revisorerna
13. Utseende av valnämnd
14. Fastställande av budget och föreningsavgifter
15. Ev övriga frågor

Förslag till ärenden som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas antingen om det påfordras av minst en tredjedel av medlemmarna eller om föreningens styrelse finner mötet påkallat.

Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Föreningens ordförande är ordförande i styrelsen.
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter. Dessa väljs för perioden intill dess nästa ordinarie årsmöte har hållits.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande vid sammanträde. Omröstningsreglerna i styrelsen är desamma som för årsmötet.

Styrelsen skall kallas till sammanträde genom ordförandens försorg när så erfordras, dock vid minst fyra tillfällen per år.

Rätten att teckna föreningens firma tillkommer förutom styrelsen i dess helhet, ordföranden i förening med annan styrelseledamot.

Nämnder
Föreningen kan inrätta nämnd som

 • prövar om medlem/associerad medlem uppfyller kraven för medlemskap/associerat medlemskap
 • är rådgivande till föreningen betr ansökningar om medlemskap
 • behandlar tvistefrågor mellan medlemsföretag och kund samt mellan medlemsföretag och betalningsskyldig i den mån frågan inte kan lösas mellan parterna
 • övervakar att etiska regler/god inkassosed vid inkassoverksamhet efterlevs

Servicebolag
Föreningen skall inneha samtliga aktier i servicebolaget. Föreningens styrelseledamöter och utsedda tjänstemän/revisorer skall inneha motsvarande funktioner i servicebolaget.

5.Avgifter
Medlemsavgift
Medlem skall för varje verksamhetsår erlägga av årsmötet fastställd föreningsavgift.
Serviceavgift
Medlem/associerad medlem skall för varje verksamhetsår till föreningens servicebolag erlägga serviceavgift, vilken fastställs av årsmötet. Serviceavgifter skall utgå enligt en av årsmötet fastställd skala enligt vilken klassindelning sker efter faktorerna årlig omsättning av inkassoverksamhet, alternativt antal anställda i inkassoverksamheten. Vad som innefattas i begreppet inkassoverksamhet avgörs slutligt av styrelsen, liksom huruvida klassindelning skall ske efter antal anställda i verksamheten. Associerad medlem erlägger alltid avgift enligt lägsta avgiftsklass.
Styrelsen äger fastställa serviceavgift för medlem/associerad medlem som inträder under verksamhetsår.

6. Föreningens räkenskaper
Föreningen och dess servicebolag skall föra räkenskaper vilka varje år, tillsammans med en av styrelsen upprättad årsredogörelse, skall granskas av två revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse.

7. Föreningens upphörande
Beslut om föreningens upplösning skall för att äga giltighet fattas genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning kräver tre fjärdedelars majoritet.
Vid föreningens upplösning, då även föreningens servicebolag skall upplösas, skall föreningens och dess servicebolags behållning eller brist delas mellan medlemmarna/associerade medlemmarna i förhållande till storleken av de under det senaste verksamhetsåret inbetalda medlen.