Uttalanden

Uttalanden – sorterade årsvis
Dnr 1/1999 Inkassoombuds ansvar för sin befogenhet att framföra krav mm
Dnr 2/2000 Inkassokrav avseende fordran om o kronor
Dnr 4/2000 Inkassokrav utan föregående påminnelse
Dnr 5/2000 Betalningspåminnelse avseende betalt belopp
Dnr 6/2000 Tydlighet och enkelhet i inkassoverksamhet
Dnr 7/2000 Redovisning till gäldenären
Dnr 8/2000 Indrivning av preskriberad fordran
Dnr 9/2000 Verkställighet av dom som avsåg fordran som var preskriberad redan då domen gavs
Dnr 10/2000 Utformningen av amorteringsplan
Dnr 11/2000 Indrivning av bagatellfordran
Dnr 12/2000 Utformning av avtal om inkassouppdrag
Dnr 13/2000 Kontakten med gäldenären
Dnr 14/2000 Hot om konkursansökan för konsumentfordran
Dnr 15/2000 Borgenärens referensnummer efter överlåtelse av fordran
Dnr 16/2001 Inkassokrav avseende betald skuld och inkassorutiner
Dnr 17/2001 Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 18/2001 Inkassokrav avseende bestridd fordran och specifikationen i kravet av de förhållanden på vilka fordringen grundar sig
Dnr 19/2001 Upplupen ränta och redovisning
Dnr 20/2001 Fråga om gäldenärens bokföringsskyldighet i anslutning till betalningsanmaning jämlikt 2 kap. 9 § konkurslagen samt hot om konkursansökan rörande konsumentfordran samtidigt som ansökan om skuldsanering förbereddes.
Dnr 21/2001 Hot om konkurs som inkassoåtgärd, överdrivet frekventa telefonkontakter och kränkande uttalanden vid indrivning.
Dnr 23/2001 Inkassokrav till barn
Dnr 24/2001 Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 25/2001 Inkassokrav mot person som inte var betalningsskyldig och utan angivande av de förhållanden på vilka fordringen grundar sig
Dnr 27/2001 Uppgift om handläggare av inkassoärende samt sättet att avsluta inkassoärende
Dnr 28/2001 1. Utsändande av kravbrev trots att fordringen redan har betalats eller utan att gäldenären först fått en räkning.
2. Huruvida stora volymer inkassokrav kan ursäkta att sända krav felaktigt. 3. Om det är godtagbart att människor får felaktiga inkassokrav hemskickade till sig
Dnr 29/2001 Krav avseende telefoni trots att abonnemanget upphört resp. tecknats av annan
Dnr 31/2001 1. Indrivning av betald fordran, som skulle ha varit preskriberad om den inte hade betalats.
2. Påstående om skyldighet att denuntiera. 3. Identifiering av inkassoombud
Dnr 33/2001 1. Indrivning av preskriberad fordran mot gäldenär som var 13 år vid fordringens tillkomst
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 34/2001 Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 35/2001 1. Krav mot minderårig beställare avseende obeställda varor
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 36/2001 1. Indrivning av preskriberad fordran mot mindeårig beställare avseende obeställda varor
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 37/2001 Klagomål avseende krav utan rättslig grund och svårigheter att få korrekta besked
Dnr 39/2001 Skäligheten i villkor för ackord
Dnr 40/2001 Indrivning av fordring mot fel gäldenär
Dnr 41/2001 Krav avseende betald fordran och dröjsmål med utredning
Dnr 43/2002 Skäligheten i villkor för ackord
Dnr 44/2002 Indrivning av preskriberad fordran
Dnr 45/2002 Rutiner i inkassoverksamhet
Dnr 46/2002 Indrivning av äldre fordran med högt räntebelopp
Dnr 47/2002 Indrivning av bestridd fordran
Dnr 48/2002 Indrivning av fordran som påstods vara preskriberad och av högt räntebelopp; Påförande av betalningsanmärkning
Dnr 50/2002 Redovisning av inkassouppdrag
Dnr 51/2002 Uppsägning av betalningsplan
Dnr 52/2002 Hot att inge konkursansökan samma dag som krav framställdes
Dnr 53/2003 Krav mot person i utsatt läge och utan betalningsförmåga
Dnr 55/2003 Utformningen av hot i inkassokrav samt bestämmande av gäldenärens identitet
Dnr 57/2003 Indrivning mot person utan betalningsförmåga, rätt att få del av handlingar samt indrivning på arbetsplats
Dnr 59/2003 Fråga om indrivning skett för rätt fordringsägare och enligt dennes uppdrag
Dnr 60/2003 Överlåtelse och indrivning av reglerad fordran
Dnr 61/2003 Avgifter för nya betalningsplaner
Dnr 62/2003 Rutiner i inkassoverksamhet
Dnr 63/2003 Avräkning och indrivning av äldre fordran
Dnr 64/2003 Nekad betalningsuppgörelse mm
Dnr 65/2003 Bristande kommunikation, obesvarade frågor
Dnr 66/2003 Konkursansökan som påtryckning, kostnad för ingivande konkursansökan
Dnr 67/2004 Delgivning, sk ”hot” om hembesök i bostaden/arbetsplatsen
Dnr 68/2004 Besvarande av fråga, utlämnande av felaktiga personuppgifter
Dnr 69/2004 Dementi av betalningsanmärkning
Dnr 70/2004 Hör ränta (äldre fordran), kontakter med gäldenären, preskription av fordran
Dnr 71/2004 Kontroll av gäldenärens adress
Dnr 72/2004 Kontakter med gäldenären, påtryckningen, konkurshot
Dnr 74/2005 God etik i inkassoverksamhet
Dnr 75/2005 Utmätning under ackordsförhandlingar
Dnr 76/2005 God etik i inkassoverksamhet, konkursansökan, kostnader
Dnr 77/2005 Oriktiga uppgifter till gäldenären, krav avseende preskriberade fordringar
Dnr 78/2005 Påtryckningsmedel, arkivering av handlingar
Dnr 79/2005 Påtryckning i form av anmälan i JO
Dnr 80/2005 Krav trots beviljad skuldsanering
Dnr 81/2005 Prövning av fordran, tidsfrist, rutiner
Dnr 82/2005 Inkassokrav trots bestridande, korrespondens med gäldenär istället för ombud, underlåtenhet att kontrollera om fordran är lagligen grundad
Dnr 83/2006 Felaktig grund för fordran, kort svarstid
Dnr 84/2006 Påtryckning genom telefonsamtal till gäldenär konkursansökan för uppnå återvinning
Dnr 85/2006 Preskriberad fordran och krav avseende inkassokostnader
Dnr 87/2006 Inkassonämnden förhindrad uppta anmälan som för sent inkommen
Dnr 88/2006 Inkassokrav har skickats till annan namngiven adressat än gäldenären
Dnr 90/2006 Inkassokrav när dom ej har vunnit laga kraft
Dnr 91/2006 Inkassokrav, fordran och ränta
Dnr 92/2006 Inkassokrav
Dnr 93/2007 Inkassokrav, fel adress och bristande rutiner
Dnr 94/2007 Påtryckning genom ansökan om utmätning, påtryckning genom besök av värderingsman, begäran att få ta del av handlingar samt besvarande av brev
Dnr 95/2007 Inkassokrav efter att betalning skett samt bristande rutiner
Dnr 96/2007 Bristande tillvaratagande av uppdragsgivarens intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag m m
Dnr 98/2007 Bristande rutiner
Dnr 99/2007 Ersättning för inkassokostnad när betalning skett men inte identifierats innan inkassokrav framställdes
Dnr 101/2008 Förslag om avbetalningsplan som svar på ett bestridande, bristande rutiner, bristande tillgänglighet
Dnr 103/2008 Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Dnr 104/2009 Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 105/2009 Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 106/2009 Rutiner för att skicka handlingar till budget- och skuldrådgivare
Dnr 109/2010 Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 110/2010 Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr111-114/2010 Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr 115/2011 Identifiering av betalning.Ansökan om utmätning med fel belopp
Dnr 116/2011 Hantering av fordran som grundas på en förlikningsöverenskommelse
Dnr 117/2012 Fråga om prövning av fordringen och inkassokrav gällande bestridd fordran
Dnr 118/2012 Frågor om bristande utredningsskyldighet, inkassokrav gällande bestridd fordran samt ansökan om betalningsföräggande trots saklig invändning mot kravet
Dnr 119/2012 Fråga om inkasso av preskriberad fordran och återbetalning
Dnr 120/2012 Rätt att få del av handlingar
Dnr 121/2012 Rutiner vid delbetalning
Dnr 123/2012 Bestridd fordran och inkassokrav avseende bestridd fordran
Dnr 124/2013 Fråga om fordran varit lagligt grundad & Inkassokrav avseende bestridd fordran
Dnr 125/2014 Fråga om kontroll av adressuppgifter inför utsändande av inkassokrav
Dnr 126/2014 Fråga om inkassoombudets bokföring av medel som inflyter efter skuldsanering
Dnr 128/2014 Inkasso avseende tvistig fordran
Dnr 130/2014 Fråga om fordran är preskriberad, omyndig gäldenär
Dnr 131/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 1
Dnr 132/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 2
Dnr 133/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 3
Dnr 134/2014 Ackordsuppgörelse avseende preskriberade fordringar
Dnr 135/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 4
Dnr 136/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 5
Dnr 137/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 6
Dnr 138/2014 Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 7
Dnr 139/2015 Inkassokrav samtidigt till flera bet. ansvariga i samma ärende
Dnr 140/2015 Prövning av fordran. Inkassokrav och ansökan om bet. föreläggande avseende bestridd fordran
Dnr 144/2016 Inkassokrav har skickats till annan adress än gäldenärens folkbokföringsadress
Dnr 145/2016 I utsökningsmål har influtna medel avräknats mot blancolån och inte mot hypotekslån
Dnr 146/2017 Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts
Dnr 147/2017 Bestridd fordran
 Dnr148/2017  Betalningsuppgörelser
Dnr149/2017  Frågor om inkassoåtgärder när fordringar uppkommit genom tvång
 Dnr150/2017  Brister i kommunikation och felaktig information
 Dnr151/2017  Utformning av inkassobrev

Uttalanden – sorterade efter frågeställning

Uttalanden i sammanfattning 1999-
Administrativa rutiner
Dnr 6/2000 Frågor skall besvaras
Dnr 37/2001 Frågor skall besvaras
Dnr 41/2001 Frågor skall besvaras
Dnr 65/2003 Frågor skall besvaras
Dnr 68/2004 Frågor skall besvaras
Dnr 45/2002 Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 62/2003 Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 68/2004 Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 5/2000 Krav på rutiner och system
Dnr 28/2001 Krav på rutiner och system
Dnr 41/2001 Krav på rutiner och system
Dnr 68/2004 Krav på rutiner och system
Dnr 78/2005 Krav på rutiner och system
Dnr 80/2005 Krav på rutiner och system
Dnr 81/2005 Krav på rutiner och system
Dnr 83/2006 Krav på rutiner och system
Dnr 41/2001 Inkommande betalningar
Dnr 1/1999 Ingen skyldighet bevaka att inkassouppdrag består
Dnr 19/2001 Betalningsdokument som upprättas av gäldenären
Dnr 6/2000 Avisering till och betalning från utlandet
Dnr 60/2003 Felaktig kontrolluppgift till skattemyndighet
Dnr 65/2003 Kontrolluppgift till gäldenär
Dnr 69/2004 Dementi av betalningsanmärkning
Dnr 99/2007 Ersättning för inkassokostnad när betalning skett men inte identifierats innan inkassokrav framställdes
Dnr 101/2008 Förslag om avbetalningsplan som svar på ett bestridande, bristande rutiner, bristande tillgänglighet
Dnr 104/2009 Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 106/2009 Rutiner för att skicka handlingar till budget- och skuldrådgivare
Dnr 110/2010 Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr 111,112,113 och 114/2010 Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr 125/2014 Fråga om kontroll av adressuppgifter inför utsändande av inkassokrav
Dnr 126/2014 Fråga om inkassoombudets bokföring av medel som inflyter efter skuldsanering
Avtal om inkasso
Dnr 12/2000 Utformning av avtal om inkassouppdrag
Dnr 39/2001 Delning av inflytande belopp
Dnr 43/2002 Delning av inflytande belopp
Dnr 50/2002 Redovisning till borgenären
Dnr 96/2007 Bristande tillvaratagande av uppdragsgivares intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag mm
Dnr 98/2007 Bristande rutiner
Dnr 103/2008 Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Betalningspåminnelser
Dnr 5/2000 Misstag inte godtagbar ursäkt att sända betalningspåminnelse för betald fordran
Dnr 4/2000 Inkassokrav för hyresfordran kunde sändas utan föregående påminnelse
Dnr 24/2001 Påminnelse efter inkassokrav
Dnr 105/2009 Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 110/2010 Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Betalningsuppgörelser
Dnr 10/2000 Överenskomna betalningar täckte inte upplöpande ränta
Dnr 10/2000 Betalningsplan som inte omfattade samtliga fordringar
Dnr 19/2001 Ersättning för aviserings- och bokföringskostnader
Dnr 1/1999 Krav enligt betalningsförslag som inte undertecknats av gäldenären
Dnr 35/2001 Verkan av att en betalningsplan godkänts
Dnr 19/2001 Verkan av att en föreslagen avbetalningsplan inte godkändes
Dnr 39/2001 Avtalsvillkor mellan borgenär och inkassoombud motverkade uppgörelse
Dnr 43/2002 Avtalsvillkor mellan borgenär och inkassoombud motverkade uppgörelse
Dnr 51/2002 Uppsägning av betalningsplan
Dnr 61/2003 Upprättande av nya betalningsplaner
Dnr 64/2003 Nekade betalningsuppgörelse
Dnr 75/2005 Utmätning under ackordsförhandlingar, förbehåll för eventuellt utmätta medel
Dnr 103/2008 Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Dnr 146/2017 Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts
Dnr148/2017 Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts

Ersättningar

Dnr 11/2000 Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 16/2001 Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 24/2001 Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 7/2000 Ersättning för kopior m.m.
Dnr 57/2003 Ersättning för kopior m.m.
Dnr 19/2001 Ersättning för aviserings- och bokföringskostnader
Dnr 61/2003 Ersättning för flera betalningsplaner
Dnr 76/2005 Kostnaden för konkursansökan i förhållande till fordringsbeloppet m.m.
Fordringen
Dnr 25/2001 Identifiering av gäldenären
Dnr 55/2003 Identifiering av gäldenären
Dnr 40/2001 Identifiering av gäldenären
Dnr 27/2001 Prövning av fordringen
Dnr 37/2001 Prövning av fordringen
Dnr 76/2005 Prövning av fordringen
Dnr 81/2005 Prövning av fordringen
Dnr 83/2006 Prövning av fordringen
Dnr 85/2006 Prövning av fordringen
Dnr 31/2001 Prövning av förvärvad fordran
Dnr 35/2001 Prövning av förvärvad fordran
Dnr 36/2001 Prövning av förvärvad fordran
Dnr 25/2001 Specifikation av fordringen
Dnr 15/2000 Specifikation rörande överlåten fordran
Dnr 15/2000 Information om borgenärsbyte (denuntiation)
Dnr 31/2001 Information om borgenärsbyte (denuntiation)
Dnr 18/2001 Bestridd fordran
Dnr 47/2002 Bestridd fordran
Dnr 17/2001 Bestridd fordran
Dnr 82/2005 Bestridd fordran
Dnr 8/2000 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 9/2000 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 33/2001 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 44/2002 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 48/2002 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 70/2004 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 77/2005 Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 44/2002 Fråga om delbetalning av preskriberad fordran återupplivade fordringar
Dnr 33/2001 Fordran mot barn
Dnr 11/2000 Fordran avseende bagatellartat belopp
Dnr 23/2001 Fordran avseende skolfoton
Dnr 1/1999 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 19/2001 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 46/2002 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 48/2002 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 70/2004 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 91/2006 Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 57/2003 Indrivning av gammal fordran
Dnr 63/2003 Indrivning av gammal fordran
Dnr 60/2003 Skyldighet specificera gäldenären vid överlåtelse
Dnr 63/2003 Avräkning av erlagda betalningar
Dnr 109/2010 Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 147/2017  Bestridd fordran
Inkassokrav
Dnr 11/2000 Skyldighet kontrollera inkommande betalningar innan inkassokrav framställs
Dnr 18/2001 Grunden för fordringen skall anges
Dnr 77/2005 Grunden för fordringen skall anges
Dnr 18/2001 Sannolika skäl att fordringen är lagligen grundad
Dnr 76/2005 Sannolika skäl att fordringen är lagligen grundad
Dnr 18/2001 Tid för betalning eller invändning
Dnr 81/2005 Tid för betalning eller invändning
Dnr 83/2006 Tid för betalning eller invändning
Dnr 18/2001 Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 17/2001 Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 82/2005 Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 16/2001 Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 24/2001 Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 27/2001 Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 28/2001 Inkassokrav som sänts av misstag
Dnr 2/2000 Inkassokrav som sänts av misstag
Dnr 23/2001 Inkassokrav till omyndig
Dnr 34/2001 Påstående om upprepade inkassokrav
Dnr 71/2004 Frågor skall besvaras
Dnr 88/2006 Inkassokrav till annan än gäldenären
Dnr 90/2006 Inkassokrav när dom ej vunnit laga kraft
Dnr 90/2006 Betalningsanmaningens utformning
Dnr 101/2008 Förslag om avbetalningsplan
Dnr 104/2009 Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 109/2010 Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 111,112,113 och 114/2010 Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr151/2017 Utformning av inkassobrev

Kontakter med gäldenären

Dnr 1/1999 Fråga om inkassouppdrag föreligger skall besvaras utan dröjsmål
Dnr 7/2000 Redovisning till gäldenären
Dnr 19/2001 Redovisning till gäldenären
Dnr 84/2006 Redovisning till gäldenären
Dnr 13/2000 Utfästelser till gäldenären
Dnr 27/2001 Namnförtydligande, kundtjänst och ursäkt för fel
Dnr 57/2003 Telefonsamtal till gäldenärens arbetsplats
Dnr 57/2003 Rätt att få kopior
Dnr 72/2004 Telefonsamtal i hemmet
Dnr 84/2006 Telefonsamtal i hemmet
Dnr 82/2005 Direktkontakt med gäldenären trots ombud
Dnr 105/2009 Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 109/2010 Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 110/2010 Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr111-114/2010 Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr150/2017 Brister i kommunikation och felaktig information

Nämndens behörighet

Dnr 57/2003 Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet
Dnr 59/2003 Klagomål som prövats av Datainspektionen
Dnr 7/2000 Nämndens behörighet
Dnr 20/2001 Nämndens behörighet
Dnr 55/2003 Nämndens behörighet
Dnr 74/2005 Nämndens behörighet
Dnr 87/2006 Nämndens behörighet
Dnr 96/2007 Bristande tillvaratagande av uppdragsgivares intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag mm
Påtryckning
Dnr 9/2000 Hot om konkursansökan
Dnr 14/2000 Hot om konkursansökan
Dnr 72/2004 Hot om konkursansökan
Dnr 20/2001 Betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen avseende konsumentfordran
Dnr 21/2001 Konkursansökan
Dnr 66/2003 Konkursansökan
Dnr 76/2005 Konkursansökan
Dnr 84/2006 konkursansökan
Dnr 20/2001 Bokföringsskyldighet vid tillämpning av 2 kap. 9 § konkurslagen
Dnr 21/2001 Frekventa telefonsamtal med syfte att skapa obehag
Dnr 52/2002 Krav på omedelbar betalning vid hot om konkursansökan
Dnr 53/2002 Krav med konkurshot mot person utan betalningsförmåga
Dnr 57/2003 Krav med konkurshot mot person utan betalningsförmåga
Dnr 55/2003 Påstående om dålig betalare
Dnr 67/2004 Hot om delgivning genom besök i bostad eller på arbetsplats
Dnr 78/2005 Kontakt med arbetsgivaren
Dnr 79/2005 Påtryckning i form av anmälan till JO
Dnr 85/2006 Ansökan om betalningsföreläggande
Dnr 110/2010 Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr149/2017  Frågor om inkassoåtgärder när fordringar uppkommit genom tvång