Verkställighet trots diskussion om en avbetalningsplan

Diarienr: 230-2021

Anmälare:                             En fysisk person
Inkassobolag:                      Alektum Group AB
Frågeställningar:               Verkställighet trots diskussion om en avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om verkställighet trots att anmälaren inom en angiven tidsfrist accepterat ett förslag till en avbetalningsplan. Efter det att hon accepterade planen hörde Alektum inte av sig trots flera påminnelser från hennes sida. Anmälaren har upplevt detta som oseriöst och obehagligt.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har bekräftat att en avbetalningsuppgörelse träffades den 15 oktober 2020 och att en ansökan om verkställighet skickades in den 26 oktober 2020 trots att anmälaren hade fått tid på sig till den 28 oktober 2020 för den första delbetalningen. Det inträffade är ett rent handläggningsfel och är inte i enlighet med bolagets rutiner och den utbildning som sker såväl internt som genom externa utbildare.

Den ansvariga handläggaren har fått en reprimand samt ytterligare instruktioner och utbildning. Ärendet ska återkallas från Kronofogdemyndigheten och kostnaden för verkställigheten ska inte belasta anmälaren. Alektum beklagar det besvär som hanteringen medfört för anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

En överenskommelse om en amorteringsplan innebär att inkassobolaget åtar sig att inte vidta inkassoåtgärder så länge planen gäller. God inkassosed innebär bl.a. att Alektum i den uppkomna situationen borde ha begärt anstånd med verkställigheten. I detta fall har Alektum vidgått att handläggningen varit bristfällig. Bolaget har förklarat det med att det varit fråga om ett handläggningsfel och beskrivit vidtagna åtgärder.

Nämnden konstaterar Alektum förtjänar kritik för sin handläggning och att bolaget agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoverksamhet ska följa gällande lagstiftning och bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Detta förutsätter att handläggare ges en utbildning som gör det möjligt för dem att leva upp till de krav som ställs. Nämnden noterar att Alektum uppmärksammat frågan.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren