Absolut preskription

Diarienr: Fi2020/03418

Svensk Inkasso har genom remiss den 8 januari 2021 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet” (SOU 2020:46).

Betänkandet omfattar ett stort antal frågeställningar inom många politikområden. Svensk Inkasso har gjort bedömningen att det endast finns anledning för branschorganisationen att uttala sig om förslaget om införande av en bestämmelse rörande absolut preskription av konsumentfordringar (avsnitt 22.3.4).

Svensk Inkasso avstyrker förslaget att införa den föreslagna bestämmelsen i preskriptionslagen. Starka skäl, vilka utvecklas nedan, talar emot att bestämmelsen införs. Den föreslagna bestämmelsen som sådan är också behäftad med flera betydande oklarheter varför förslaget inte kan läggas till grund för lagstiftning. Dessutom har de ekonomiska konsekvenserna av förslaget liksom förslagets förenlighet med EU-rätten inte utretts i tillräcklig utsträckning.

Läs hela remissvaret här:

Ladda ned save_alt