Ackordsuppgörelse avseende preskriberade fordringar m.m.

Diarienr: 134/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Intrum Justitia 3 PDC AB

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har medverkat till en ackordsuppgörelse där de bakomliggande fordringarna var preskriberade. Ombudet har också skickat ett krav avseende samma skuld som ett annat bolag inom koncernen har skickat henne krav på. Slutligen har inkassoombudet sänt henne kravbrev beträffande fordringar som omfattats av ackordsuppgörelsen.

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet och hon yrkar att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Intrum Justitia 3 PDC AB (Intrum 3 PDC) ingår tillsammans med bl.a. Intrum Justitia Sverige AB och Intrum Justitia Invest AB i en koncern där Intrum Justitia AB är moderbolag.

Intrum 3 PDC har träffat ackordsuppgörelse med Anmälaren avseende två olika fordringar från samma borgenär. Fordringarna har varit föremål för sedvanlig inkasseringsverksamhet och löpande maskinellt utformade kravåtgärder som normalt säkerställer preskriptionsavbrott. Den automatiserade processen har emellertid inte fungerat tillfredsställande under år 2013, med följd att de aktuella fordringarna preskriberats med någon eller några dagar innan ackordsuppgörelsen. Handläggaren har inte känt till bristerna i de automatiserade brevutskicken och han har inte haft skäl att anta att fordringarna var preskriberade vid ackordsuppgörelsen. Det kan inte vara fråga om något otillbörligt agerande.

Efter ackordsuppgörelsen har Intrum 3 PDC inte i någon form krävt Anmälaren. Intrum 3 PDC har inte heller skickat någon faktura för den av Anmälaren angivna borgenären. En sådan faktura har däremot sänts från ett annat bolag inom koncernen.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Ackordsuppgörelse beträffande preskriberade fordringar

Inkassoverksamhet är en masshantering där kravet på effektivitet medför att endast en översiktlig prövning av fordringen kan krävas. Eftersom frågan om preskription i svensk rätt endast prövas efter invändning från motparten kan kraven på inkassoombudets undersökningsplikt inte ställas särskilt högt. Endast i fall där det enkelt kan konstateras att en fordring är preskriberad kan det krävas att inkassoåtgärder ska undvikas eftersom de i ett sådant fall skulle vidtas mot bättre vetande. Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att t.ex. upprätta förslag till ackordsuppgörelse om det står klart att fordringar som ingår är preskriberade, utan att samtidigt informera om detta och vad det innebär (jfr. nämndens uttalande i ärende 119/2012).

Vad först gäller de två frågor där parterna har olika uppfattningar om händelseförloppet, nämligen dels frågan om Intrum 3 PDC sänt faktura gällande samma krav som ett koncernbolag också hävdat och frågan om nya krav utsänts efter ackordsuppgörelsen, noterar nämnden följande.

Intrum 3 PDC har uppgett att bolaget och handläggaren vid tidpunkten för ackordsuppgörelsen inte känt till bristerna i sitt automatiserade system och därför var okunniga om att preskription faktiskt inträtt beträffande de två fordringarna. Anmälaren har inte uttalat sig om detta och det saknas anledning att anta annat än att uppgifterna är riktiga. I detta fall har Anmälaren själv kontaktat Intrum 3 PDC för att göra rätt för sig och Intrum 3 PDC har inte enligt utredningen haft anledning att misstänka att preskription inträtt. Inkassonämnden finner inte skäl att uttala kritik mot Intrum 3 PDC.

Övriga frågor

Intrum 3 PDC har bestritt att bolaget sänt inkassokrav efter ackordsuppgörelsen eller sänt krav beträffande samma fordran som ett annat bolag inom koncernen skickat krav på. Anmälaren har inte gett in kopior av krav eller andra handlingar till stöd för sitt påstående att så skett. Vid sådant förhållande saknas underlag för att rikta kritik mot Intrum 3 PDC.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.