Ansökan om betalningsföreläggande avseende bestriden fordran

Diarienr: 212-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande avseende bestriden fordran

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (Sergel) har skickat ett inkassokrav som anmälaren har bestritt. Sergel har därefter ansökt om betalningsföreläggande. Anmälaren har lämnat underlag som styrker att kravet inte finns. Kravet är uppenbart ogrundat.

Inkassobolagets uppgifter

Sergel har mottagit ett sakligt bestridande avseende ett skickat inkassokrav. Sergel har skickat en förfrågan till uppdragsgivaren angående bestridandet. Innan återkoppling har skett har Sergel skickat in två ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten vilka båda har återkallats så snart detta upptäckts. En ansökan har återkallats innan Kronofogdemyndigheten hunnit registrera den. Sergel beklagar att de har brustit i sin handläggning.

De felaktiga ansökningarna har skickats in genom ett automatiserat system efter att de anståndsfrister som Sergel registrerat i inkassosystemet i anledning av bestridandet har löpt ut. Enligt Sergels rutiner ska bestridda ärenden handläggas manuellt, vilket dock inte skett i förevarande fall. Åtgärder har nu vidtagits, dels genom riktad information till aktuell handläggare vilken har fått en genomgång av de gällande rutinerna, dels genom att Sergel har påmint samtliga handläggare om rutinen.

Ansökningarna har inte resulterat i någon betalningsanmärkning för anmälaren. Sergel har skickat brev för att rätta de felaktiga uppgifterna hos Kronofogdemyndigheten. Ärendena har sedermera avslutats.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten avseende en fordran mot vilken det riktats en sakligt grundad invändning är inte förenligt med god etik i inkassoverksamhet, vilket Inkassonämnden vid många tillfällen påtalat (se exempelvis uttalanden 171/2019 och 147/2017). Eftersom anmälaren hade framställt en sådan sakligt grundad invändning före det att ansökan om betalningsföreläggande givits in har Sergel genom att inge ansökningarna om betalningsföreläggande agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Innan rättslig åtgärd vidtas bör ett inkassoombud noga kontrollera att inget bestridande och ingen överenskommelse föreligger med gäldenären som hindrar åtgärden. Det ankommer på ett inkassoombud att säkerställa att adekvata rutiner finns till skydd mot fel och misstag i ärendehanteringen (se nämndens uttalande 191/2020). Det måste även vid användning av ett automatiserat system finnas möjlighet att vidta tillräckliga kontroller innan rättslig åtgärd vidtas. Det är av vikt att adekvata rutiner finns till skydd mot att felaktiga automatiska handläggningsåtgärder inträffar (se nämndens uttalanden 168/2019 och 188/2019).

I detta fall har ansökningarna i båda fallen skickats genom ett automatiserat system. Inkassonämnden noterar vidare att Sergel vid två andra tillfällen som varit föremål för inkassonämndens handläggning har brustit i sin kontroll av ärenden innan dessa genom ett automatiserat system har skickats för rättslig åtgärd, se uttalanden 168/2019 och 188/2019.

Inkassonämnden får med anledning av detta rikta allvarlig kritik mot Sergel för hur ärendena handlagts. De upprepade felaktigheterna visar enligt Inkassonämndens uppfattning att det föreligger verksamhetsövergripande och systematiska felaktigheter vid hanteringen av det automatiserade systemet. Sergel bör därför omedelbart se över sina rutiner och vidta adekvata åtgärder för att tillse att liknande felaktigheter inte upprepas.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren och Elisabet Malmström