Ansökan om betalningsföreläggande avseende betald fordran m.m.

Diarienr: 173/2019

Anmälare: En juridisk person
Inkassoombud: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Fråga om skälig tidsfrist att betala skulden. Ansökan om betalningsföreläggande avseende betald fordran

Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (Lowell) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande handlande.

Anmälaren fick den 18 mars 2018 ett inkassokrav från Lowell med uppgift att betalning skulle vara inkassoombudet tillhanda senast den 26 mars 2019. Detta är en för kort tidsfrist med hänsyn till hur postgången fungerar. Anmälaren betalade skulden dagen efter den angivna sista betaldagen till Lowell avseende inkassokostnaden och till fordringsägaren avseende kapitalskulden. Den 2 april, dvs. nästan en vecka efter att båda hade fått betalt ansökte Lowell om betalningsföreläggande avseende kapitalskulden. Vid kontakt med fordringsägaren har anmälaren dessutom fått uppgift om att anmälaren, enligt Lowell, gjort fel som betalat skulden direkt till fordringsägaren.

Inkassoombudets uppgifter

En tidsfrist för betalning om åtta dagar är förenlig med Datainspektionens allmänna råd varför Lowell inte har handlat i strid med god inkassosed vad gäller den tidsfrist som angivits i inkassokravet.

Enligt avtal med fordringsägaren ska denne genast informera Lowell om fordringsägaren mottar betalning i ett pågående inkassoärende. Lowell har trots detta fått information om betalningen först efter ansökan om betalningsföreläggande. Lowell har återkallat ansökan och skickat en dementi till kreditupplysningsbolagen. Det som skett får inte förekomma och har berott på brister i information mellan Lowell och fordringsägaren i kombination med den korta tid som förflöt mellan betalningen och ansökan om betalningsföreläggande. Lowell kommer nu att se över sina rutiner för att säkerställa att motsvarande situation inte uppkommer framöver.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 5 § inkassolagen ska i inkassokravet anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala eller invända mot kravet. Enligt Datainspektionens allmänna råd bör denna frist inte vara kortare än åtta dagar räknat från utsändningsdagen (se s. 26). Gäldenären bör ha minst fyra bankdagars frist att betala från det att denna kan antas ha tagit emot kravet. Inkassonämnden anser att den angivna tidsfristen i inkassokravet inte kan anses strida mot god etik i inkassoverksamhet (se t.ex. uttalande i dnr 81/2005).

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att en gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Det ankommer på inkassoombud att säkerställa att adekvata rutiner finns till skydd mot fel och misstag i ärendehanteringen (se t.ex. uttalande i dnr 81/2005). Inkassoombud bör genom bestämmelser i inkassoavtal eller genom rutiner som upprättats i samråd med uppdragsgivaren försäkra sig om att uppdragsgivaren omgående meddelar inkassoombudet om betalningar som sker direkt till uppdragsgivaren för att undvika att gäldenären blir föremål för en felaktig eller omotiverad rättslig åtgärd (se t.ex. uttalande i dnr 171/2019).

Det har i förevarande fall dröjt i vart fall fem dagar från det att gäldenären erlagt betalning till dess att Lowell underrättats om detta. Detta är för lång tid. Härtill kommer att en delbetalning motsvarande inkassokostnaden gjordes direkt till inkassoombudet vilket borde ha föranlett Lowell att kontrollera om betalning avseende kapitalbeloppet skett till fordringsägaren innan Lowell ansökte om betalningsföreläggande. Konsekvensen av en felaktigt inskickad ansökan om betalningsföreläggande blir större när gäldenären är näringsidkare eftersom redan ansökan innebär en registrering om en betalningsförsummelse i kreditupplysningsbolagens register (se t.ex. uttalande i dnr 158/2018).

Genom att ansöka om betalningsföreläggande avseende en fordran som Lowell borde ha känt till var betald har Lowell inte iakttagit god etik i inkassoverksamhet. Inkassonämnden noterar att Lowell avser att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att liknande felaktig ärendehantering sker i framtiden.

Uppgiften om att anmälaren fått besked från fordringsägaren att betalningen borde ha gjorts till inkassoombudet har inte tillbakavisats av inkassoombudet. Nämnden vill därför poängtera att betalning av en skuld alltid kan ske med befriande verkan till fordringsägaren och att det faller inom inkassoombudets skyldighet att upprätta fullgoda rutiner för att i tid erhålla information om att betalningen.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg