Ansökan om betalningsföreläggande på bestridd fordran

Diarienr: 171/2019

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Visma Collectors AB
Frågeställningar: Fråga om ansökan om betalningsföreläggande på bestridd och betald fordran samt krav på rutiner och datasystem

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Anmälaren har innan inkassoförfarande inletts framfört invändningar mot en faktura hos fakturautställaren och velat ta del av underlag för kravet. Efter att anmälaren nåtts av inkassokrav utställt av inkassoombudet Visma Collectors AB (”Visma”) har anmälaren meddelat att fordran var tvistig. Trots detta har Visma ansökt om betalningsföreläggande avseende fordran.

Inkassoombudets uppgifter

Visma skickade påminnelse och inkassokrav för en klar och förfallen fordran för sin uppdragsgivares räkning. Efter att inkassokravet skickades kontaktade anmälaren Visma och invände mot fordran genom att hävda att det funnits brister i den levererade tjänst som fordran grundade sig på samt att uppdragsgivaren till anmälaren hade meddelat att den utförda tjänsten därför skulle vara kostnadsfri.

Visma vidarebefordrade invändningen till uppdragsgivaren som önskade att Visma meddelade anmälaren att anmälaren skulle kontakta uppdragsgivaren direkt för att reda ut fordrans riktighet. Visma meddelade detta till anmälaren samma dag. Anmälaren erlade därefter betalning direkt till uppdragsgivaren. Visma, som saknade kännedom om betalningen ingav därefter ansökan om betalningsföreläggande avseende fordran till Kronofogdemyndigheten.
Efter att Visma fick kännedom om betalningen avslutades ärendet hos Visma.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.
Att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten avseende en fordran mot vilken det riktats en sakligt grundad invändning är inte förenligt med god etik i inkassoverksamhet (se exempelvis uttalande i Dnr 147/2017). Mot bakgrund av att anmälaren i förevarande fall framställt en sådan sakligt grundad invändning före det att ansökan om betalningsföreläggande ingivits har Visma således agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoombud bör vidare genom bestämmelser i inkassoavtal eller genom rutiner som upprättats i samråd med uppdragsgivaren försäkra sig om att uppdragsgivaren omgående meddelar inkassoombudet om betalningar som sker direkt till uppdragsgivaren för att undvika att gäldenären blir föremål för en felaktig eller omotiverad rättslig åtgärd. Inkassoombud bör på samma sätt förvissa sig om att uppdragsgivaren omgående vidarebefordrar eventuella invändningar som framställs mot en fordran till inkassoombudet och all annan relevant information om ett pågående inkassoärende.

Det har i förevarande fall dröjt viss tid från det att gäldenären erlagt betalning till dess betalningen meddelats till Visma. Inkassonämnden förutsätter att Visma vidtar nödvändiga åtgärder för att motsvarande dröjsmål inte skall uppstå i framtiden.
Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Charlotte Strandberg och Elisabet Malmström