Inkassoåtgärder trots att fordringen bestridits m.m.

Diarienr: 147/2017

Anmälare: En enskild näringsidkare
Inkassoombud: Optimal Inkasso Norden AB

Anmälarnas uppgifter

Optimal Inkasso Norden AB (Optimal) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att sända inkassokrav och ansöka om betalningsföreläggande trots att anmälaren bestritt samtliga fakturor på ett korrekt sätt både till borgenären, Vizibly AB, och till Optimal.

Optimal saknar Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och ingår inte heller – såvitt framgår av vanliga sökmotorer – i samma koncern som Vizibly, Makova Group AB.

Inkassoombudets uppgifter

Optimal Inkasso i Norden AB är ett nystartat dotterbolag till Makova Group AB och bedriver sedan början av januari 2017 verksamhet innefattande indrivning av Makova Group AB-koncernens kundfordringar.

Efter genomgång av anmälan är det uppenbart att Optimal Inkasso Norden AB brustit i detta fall. Bolaget har därför vidtagit åtgärder i form av ökad utbildning för handläggare samt översyn av rutinerna. Bolaget har idag återkallat ansökan om betalningsföreläggande mot anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden saknar anledning att ifrågasätta uppgiften att Optimal ingår i samma koncern som Vizibly AB. Optimal kan därför utan Datainspektionens tillstånd driva in aktuella fordringar, som är at anse som koncernens egna fordringar och inte fordringar för annans räkning.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet. Anmälaren har på saklig grund bestritt kravet både till Vizibly och Optimal. Bestridda krav kan inte hanteras inom ramen för den summariska processen och det är inte förenligt med god etik i inkassoverksamhet att framställa inkassokrav rörande sådana fordringar. Optimal har – som bolaget också medgett – brustit i detta avseende. Optimal har dessutom gett in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten avseende den bestridda fordringen. Detta är naturligtvis inte acceptabelt. Optimal kan inte undgå kritik för sin handläggning.

Optimal har ändrat sina rutiner och ombesörjt utbildning av personalen. Nämnden utgår från att de vidtagna åtgärderna får effekt så att ytterligare brott mot god etik i inkassoverksamhet kan undvikas.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden ärendet.