Betalningsföreläggande på betald fordran

Diarienr: 191-2020

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande avseende betald fordran

Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (Lowell) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Anmälaren fick den 14 april 2020 ett inkassokrav från Lowell. Anmälaren gjorde den 17 april 2020 en betalning till Lowell avseende inkassokostnad, påminnelseavgift och ränta samt en betalning till fordringsägaren avseende kapitalskulden. Den 4 maj 2020, dvs. två veckor efter att full betalning skett, ansökte Lowell om betalningsföreläggande avseende kapitalskulden. Det har således gått två veckor utan att Lowell och fordringsägaren haft kontakt avseende betalningarna. Anmälaren upplever att det med anledning av coronakrisen är särskilt anmärkningsvärt att Lowell felaktigt skickar ärendet för betalningsföreläggande då den betalningsanmärkning som ansökan medför kan vara avgörande för bolagets överlevnad genom möjlighet till banklån.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell mottog en delbetalning den 21 april 2020 och hade kontakt med fordringsägaren den 28 april 2020 varvid Lowell efterfrågade besked om en ansökan om betalningsföreläggande skulle ges in. Fordringsägaren svarade dagen därpå att de ville att en ansökan om betalningsföreläggande skulle inges, vilket sedan skedde den 30 april 2020. Anmälaren kontaktade därefter Lowell och meddelade att skulden var betalad varvid Lowell uppmanade anmälaren att bestrida ansökan om betalningsföreläggande under utredningstiden.
Efter att fordringsägaren bekräftat att skulden var betalad har Lowell återkallat ansökan och skickat en dementi till rikstäckande kreditupplysningsbolag.

Lowell anser inte att bolaget har brustit i sin handläggning av ärendet eftersom avstämning skett med fordringsägaren kort innan ansökan om betalningsföreläggande skickades till Kronofogdemyndigheten. Ett inkassobolag ska kunna förlita sig på den information och de instruktioner som fordringsägaren ger.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att en gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Det ankommer på ett inkassoombud att säkerställa att adekvata rutiner finns till skydd mot fel och misstag i ärendehantering
(se t.ex. Uttalande dnr 81/2005). Inkassoombud bör genom bestämmelser i inkassoavtal eller genom rutiner som upprättats i samråd med uppdragsgivaren försäkra sig om att uppdragsgivaren omgående meddelar inkassoombudet om betalningar som sker direkt till uppdragsgivaren för att undvika att gäldenären blir föremål för en felaktig eller omotiverad rättslig åtgärd
(se Uttalande dnr 171/2019 och dnr 17/2019 samt Datainspektionens allmänna råd s. 33). Konsekvensen av en felaktigt inskickad ansökan om betalningsföreläggande blir större när gäldenären är näringsidkare eftersom redan ansökan innebär en registrering om en betalningsförsummelse i kreditupplysningsbolagens register (se t.ex. Uttalande dnr 158/2018).

Det har i detta ärende dröjt nästan sex veckor från det att gäldenären erlagt betalning till dess att fordringsägaren underrättat Lowell om detta. Lowell har haft det yttersta ansvaret för att rutiner för kommunikation mellan bolaget och fordringsägaren fungerar.
För det fall det inte går att säkerställa att fordringsägaren efterföljer rutinerna bör Lowell avsäga sig uppdraget.

Lowell har emellertid på eget initiativ sju dagar efter det att bolaget mottagit delbetalning och innan bolaget vidtog någon rättslig åtgärd kontrollerat om fordringsägaren önskade att Lowell skulle ansöka om betalningsföreläggande.  Lowell har då fått instruktion om att fortsätta driva in fordran. Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifter skulle vara riktiga-exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt. Inkassonämnden anser inte att det förelegat någon sådan särskild omständighet som borde föranlett Lowell att ifrågasätta de instruktioner som borgenären lämnat. Lowells handläggning av ärendet kan därför inte ses strida mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg