Ansökan om verkställighet efter meddelande om att ärendet var avslutat

Diarienr: 203-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Ansökan om verkställighet efter meddelande om att ärendet var avslutat 

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (Sergel) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett krav om 164 kr avseende obetald ränta och inkassokostnad till Kronofogden för verkställighet efter att ha meddelat anmälaren att ärendet var avslutat. Fordringsägaren har återkallat ärendet och Sergel har meddelat att ärendet har lagts ned och att han skulle bortse från det skickade kravbrevet. Sergel borde tydligt ha angett att inte hela skulden återkallats.

Inkassobolagets uppgifter 

Sergel har handlagt två inkassoärenden rörande telekomtjänster. Fordran i det ena ärendet fastställdes genom utslag 2009 medan det andra ärendet inte fastställdes. Efter att det ej fastställda ärendet återkallats av fordringsägaren avslutades detta 24 juli 2019, vilket anmälaren informerades om per brev.
Det andra ärendet förvärvades av Sergel Portfolio AB den 21 november 2019, varefter anmälaren denuntierades. Fordran hade före överlåtelsen satts ned till 164 kronor avseende en inkassokostnad och kvarstående ränta. Sergel kan inte svara på varför beloppet satts ned.

Den 13 januari 2020 tillställdes anmälaren en skrivelse vari Sergel uppmanade anmälaren att kontakta inkassobolaget. Då anmälaren inte återkommit gavs ärendet in för verkställighet den 12 februari 2021.

Sergel har inte brutit mot god inkassosed genom sin handläggning.

Inkassonämndens bedömning

Anmälaren har angett Sergel Portfolio AB som det inkassobolag som anmälan avser. Av handlingarna framgår dock att Sergel såsom ombud har vidtagit inkassoåtgärderna genom att bland annat ansöka om verkställighet. Sergel har också yttrat sig i detta ärende såsom ombud för Sergel  Portfolio AB. Inkassonämnden uppfattar det som att Sergel är det bolag vars handläggning Inkassonämnden har att uttala sig om.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Sergel har angivit att ett utslag har meddelats i det aktuella ärendet och att gäldenären har informerats om fordran löpande. Anmälaren har också tillställts ett denuntiationsbrev. Sergel har innan kravet lämnades för verkställighet skickat brev med uppgift om skulden. Det saknas anledning att ifrågasätta Sergels lämnade uppgifter.
Inkassobolag bör enligt Datainspektionens allmänna råd s. 33 föra anteckningar över alla händelser i ett inkassoärende. Detta främst för att kunna svara på frågor från gäldenären utan dröjsmål, men även för att förenkla tillsynsarbete och inkassobolagets egen handläggning. I förevarande fall har Sergel inte noterat varför skulden har satts ned, men då detta varit en åtgärd som varit till fördel för gäldenären finns inte anledning att rikta kritik mot Sergel i detta avseende.

Inget i ärendet tyder i övrigt på att Sergel skulle ha meddelat att ärendet avslutats eller på annat sätt frånfallits till mer än det nedsatta beloppet. Inkassonämnden anser inte att Sergel har vidtagit åtgärder som strider mot god etik i inkassoverksamhet i någon del av sin handläggning i ärendet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalande har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren och Elisabet Malmström