Återkallelse efter betalning – exekutiv auktion

Diarienr: 299-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Lowell AB
Frågeställningar: Återkallelse efter betalning – exekutiv auktion

Anmälarens uppgifter

Anmälarens fasta egendom skulle säljas på exekutiv auktion. Anmälaren har uppfattat att om han löste skulden till ett bestämt belopp skulle Lowell AB (”Lowell”) dra tillbaka sin begäran om fastighetsutmätning.

Trots att betalning erlagts har Lowell inte dragit tillbaka försäljningsärendet från Kronofogdemyndigheten direkt.Anmälaren har själv fått kontakta Kronofogdemyndigheten och informerat dem om betalningen. Hade anmälaren inte själv kontaktat Kronofogdemyndigheten hade den fasta egendomen försålts trots att skulden var till fullo betald.

Lowell har därför handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Aktuell fordran har fastställts i en tredskodom. Till säkerhet för fordran har det funnits en panträtt i anmälarens fastighet. Då betalning inte har skett har Lowell lämnat en begäran om försäljning av den aktuella fastigheten till Kronofogdemyndigheten.

Lowell har mottagit full betalning i ärendet vilket avslutades samma dag. Lowell har av misstag återkallat försäljningsärendet först nio dagar senare, en dag innan auktionen var planerad att hållas. Anmälaren har inte lidit någon skada med anledning av att återkallelsen inte gjordes omedelbart.

Lowell anser att det inte har varit förenligt med god inkassosed att inte återkalla försäljningsärendet omgående från Kronofogdemyndigheten efter betalning. Lowell har interna rutiner av vilka det framgår att handläggarna skall se till att försäljningsärenden återkallas omgående från Kronofogdemyndigheten vid full betalning.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 4 § inkassolagen skall inkassoverksamhet bedrivas på ett sådan sätt att gäldenär ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättes för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. När betalning tas emot efter att ett mål som innefattar en försäljningsåtgärd har inletts vid Kronofogdemyndigheten bör ett inkassobolag skyndsamt meddela detta till myndigheten. Är försäljningen nära förestående bör meddelandet lämnas omedelbart. Risken är annars att gäldenären drabbas av en onödig skada eller rättsförlust (jmf. IMY:s allmänna råd s 44 f.).

Anmälaren har gjort gällande att Lowell återkallat ärendet enbart för att anmälaren kontaktat Kronofogdemyndigheten. Oaktat om påståendet stämmer konstaterar inkassonämnden att det har ålegat Lowell att säkerställa att återkallelse skett skyndsamt. Att vänta nio dagar med återkallelse har varit alltför lång tid, särskilt när det förelegat en uppenbar risk att anmälaren hade kunnat lida skada av dröjsmålet.

Lowells handläggning har inte varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet. Lowell förtjänar därför kritik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström