Avbruten avbetalningsplan m.m.

Diarienr: 146/2017

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Sergel Kredittjänster AB

Anmälarnas uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om betalningsföreläggande trots att hon erlagt betalningar enligt överenskommen avbetalningsplan.

Anmälaren har betalat 1 100 kr löpande sedan den 26 juli 2012. Hon har under maj, augusti och november 2016 erlagt betalningar som avser kommande månader. De tre betalningarna i maj avser juni, juli, augusti. Delbetalningarna avseende september, oktober, november och december 2016 samt avseende januari och februari 2017 har hon också betala i förskott, nämligen under år 2016 den 26 augusti (avser september), den 29 augusti (avser oktober), den 30 augusti (avser november), den 24 november (avser december) och den 28 november (avser januari 2017) samt den 23 januari 2017 (avser februari 2017). Den 23 januari 2017 ansökte Sergel hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande avseende hela den resterande skulden utan att dessförinnan ha varit i kontakt med henne.

Inkassoombudets uppgifter

Av den överenskomna amorteringsplanen framgår att den började gälla den 31 juli 2012 och att den avsåg en inbetalning om 1 100 kr varje månad i enlighet med avisering från Sergel Inkasso (Sergel) samt att, om betalning inte skedde enligt planen, överenskommelsen upphörde att gälla och hela fordringsbeloppet förföll till omedelbar betalning.

Anmälaren erlade i maj 2016 tre stycken betalningar à 1 100 kr, detta fast Sergel Inkasso endast sänt en avi om 1 100 kr. Därefter sändes betalningspåminnelse om betalning i juli med utebliven betalning. När betalning inte erlades upphörde betalningsplanen den 18 juli 2016. Inga avier har därefter sänts ut och ansökan om verkställighet av resterande skuld ingavs den 17 januari 2017.

Inbetalningar som görs utan avisering hanteras som en extra betalning om inte gäldenären anger något annat. De behandlas inte som delbetalningar enligt amorteringsplan. Sergels bedömning är att detta är i linje med den överenskommelse om avbetalningsplan som gjorts. Anmälaren har inte följt överenskommelsen och att Sergel haft rätt att låta amorteringsplanen upphöra. Inga avier har sänts efter det att amorteringsplanen upphört. Anmälaren kontaktade inte heller Sergel, trots uteblivna avier.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har – såvitt framgår av handlingarna – sedan år 2012 följt den överenskomna avbetalningsplanen såvitt gäller betalningarna. Vissa betalningar har gjorts utan att Sergel dessförinnan aviserat dem och har då av Sergel hanterats som extra betalning och inte som en betalning enligt avbetalningsplanen. När Sergel konstaterade att aviserad betalning för juni 2016 uteblev hade anmälaren i maj 2016 gjort tre inbetalningar om det avtalade månadsbeloppet 1 100 kr. För nämnden framstår det som självklart att anmälaren avsåg att med en av de tre betalningarna om 1 100 kr göra en avbetalning avseende juni månad. Det är ju helt orimligt att anta att anmälaren föredrog att göra en extrabetalning om just 1 100 kr utanför avbetalningsplanen med risk för att överenskommelsen skulle upphöra och hela skuldbeloppet vara förfallet till betalning. Vid minsta tvekan om vad som avsågs borde Sergel ha kontaktat anmälaren. Det kan vidare knappats anses som ett brott mot avbetalningsplanen med upphörande som följd, om betalning sker med rätt belopp men utan avisering från inkassoombudet. Enligt nämndens bedömning var det således fel av Sergel att låta den överenskomna avbetalningsplanen upphöra. Förfarandet måste anses strida mot god etik i inkassoverksamhet.

Av utdrag från Sergels hemsida, som anmälaren har gett in, framgår att anmälaren betalat den avtalade delsumman av skulden regelbundet t.o.m. februari 2017 utan några avier från Sergel. Sergel borde då, om inte förr, ha förstått att anmälaren med de regelbundet inkomna beloppen avsåg att följa avbetalningsplanen. Att Sergel mot bakgrund av den betalningshistoriken i januari 2017 ansökte hos kronofogden om indrivning av hela det resterande skuldbeloppet utan att dessförinnan ha varit i kontakt med anmälaren är högst anmärkningsvärt och strider helt klart mot god ett inkassoverksamhet.

Inkassonämnden har sammanfattningsvis funnit att Sergel i flera avseenden brutit mot god etik i inkassoverksamhet och förutsätter att bolaget ändrar sina rutiner och ombesörjer utbildning av personalen.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av målet.