Behöver ’rättsliga åtgärder’ närmare preciseras?

Diarienr: 287-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Behöver ’rättsliga åtgärder’ närmare preciseras?

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att i inkassokrav hota med att rättsliga åtgärder lan komma att vidtas utan att precisera vilka rättsliga åtgärder som övervägts. Inkassokravets utformning strider därför mot IMY:s allmänna råd och mot god inkassosed.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har skickat inkassokrav till anmälaren och har givit in kravet i kopia till Inkassonämnden. Inkassokravet innehåller följande formulering:

”Om du inte betalat senast 2021-06-22 kan vi vidta rättsliga åtgärder. Du riskerar då att få ökade kostnader och kan även få en betalningsanmärkning.”

Det är inte klarlagt exakt hur formulering av övervägd åtgärd ska vara i inkassokravet. I Datainspektionens allmänna råd exemplifieras ’betalningsföreläggande’ som exempel på åtgärd som bör anges i inkassokravet. Svea har angett att rättsliga åtgärder kan vidtas vid utebliven betalning – detta inbegriper ansökan om betalningsföreläggande.

För undanröja tveksamheter om standardbrevs utformning har texten i inkassokravet förtydligas sedan juni 2021.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I 5 § inkassolagen anges vilken information som skall anges i inkassokrav som avsänds. I bestämmelsen anges inte någon särskild skyldighet att ange vilka åtgärder som kan bli följden av utebliven betalning eller invändning. Av 6 § inkassolagen följer emellertid att rättsliga åtgärder inte får vidtas innan ett kravbrev utformat enligt 5 § tillställts gäldenären. I IMY:s allmänna råd, s. 23 framgår att åtgärder som kan komma att vidtas om betalning eller invändning inte görs bör preciseras.

De vanligast förekommande rättsliga åtgärderna som vidtas innan en fordran blivit fastställd torde vara ansökan om betalningsföreläggande och ansökan om stämning, men även andra rättsliga åtgärder kan komma i fråga beroende på hur gäldenären agerar i det enskilda fallet, exempelvis ansökan om konkurs eller ansökan om en säkerhetsåtgärd.

Mot bakgrund av inkassokravs standardiserade utformning, vore det enligt Inkassonämnden inte rimligt att kräva att samtliga rättsliga åtgärder som skulle kunna bli aktuella anges uttryckligen. Inkassonämnden anser därför att skrivningen ’Om du inte betalar senast 2021-06-22 kan vi vidta rättsliga åtgärder’ varit tillräckligt tydlig. Inkassonämnden anser att utformningen av kravbrevet, i den del som prövats av nämnden, har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström