Betalning med befriande verkan samt kontakter med borgenär

Diarienr: 385/2022

Anmälare: En juridisk person
Inkassobolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Betalning med befriande verkan samt kontakter med borgenär 

Anmälarens uppgifter

Anmälaren, som är ett aktiebolag, har efter att ha erhållit ett inkassokrav från Sergel Kredittjänster AB (”Sergel”) omedelbart betalat fakturabeloppet direkt till fordringsägaren samt inkassoavgiften och ränta, totalt 182,97, till Sergel.

En månad senare har anmälaren fått en uppmaning från Sergel att betala bolagets kvarvarande skuld. Sergel har förklarat att då skulden betalats för snabbt hade beloppet som motsvarade inkassokostnaden och räntan avräknats mot kapitalbeloppet. Sergel har angett att anmälarens skuld vad gäller inkassokostnaden därför kvarstod men att anmälaren hade ett innestående belopp hos borgenären.

Borgenären har i kontakt med anmälaren uppgivit att de inte blivit informerade om betalningen till Sergel.

Anmälaren anser inte att handläggningen har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet samt att det står i strid med god etik i inkassoverksamhet att kräva betalt för inkassoavgift och ränta när full betalning redan skett. Vidare efterfrågas att Sergel ser över sina rutiner för att undvika liknande felaktig hantering i framtiden.

Anmälaren har gett in underlag i form av utdrag från meddelanden mellan anmälaren och Sergel, inkassokrav daterat 2022-10-31, brev med uppmaning att betala kvarstående skuld skickad 2022-11-23 samt utdrag från Handelsbanken utvisande att betaldatum till fordringsägaren och Sergel var 2022-11-03.

Inkassobolagets uppgifter

Det stämmer att Sergel har mottagit en betalning om 182,97 kronor som avräknats mot kapitalbeloppet i ärendet. Sergel har informerat borgenären om betalningen. Borgenären har avräknat betalningen mot kapitalbeloppet.

Samma dag har borgenären också mottagit betalning av kapitalbeloppet från anmälaren och har därför bokfört resterande 182,97 kronor som en överinbetalning. Borgenären har meddelat Sergel om betalningen och hur den bokförts vilket har noterades i Sergels ärendesystem.

Sergel har en tid därefter skickat kravbrev avseende kostnader och ränta som inte erlagts.

I kontakterna mellan Sergel och anmälaren har anmälaren laddat upp betalningsunderlag. Sergel har återkopplat och meddelat att eftersom betalningen till Sergel registrerats innan betalningen till borgenären registrerades så har betalningen avräknats mot kapitalbeloppet. Vid efterkommande telefonsamtal har Sergel informerat om hur betalningen bokförts samt varför det fanns en kvarvarande skuld till Sergel. Anmälaren har hänvisats att kontakta borgenären avseende överinbetalningen.

Borgenären har kontaktat Sergel och informerat om vad som hänt i ärendet varefter anmälaren ånyo kontaktat Sergel som återigen har förklarat hur betalningarna bokförts. Betalning har därefter inkommit till Sergel och ärendet avslutats.

Sergel borde ha uppmärksammat att betalningen om 182,97 kronor var en destinerad betalning och borde därtill även ha kontaktat borgenären för att i samråd boka om beloppen efter att det uppdagats att anmälaren hade betalat in samtliga belopp i ärendet.

Sergel har varit i kontakt med borgenären angående redovisningen och avser återbetala det överskjutande beloppet direkt till anmälaren. Sergel beklagar den uppkomna situationen.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att en gäldenär inte vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

En betalning som sker till ett inkassoombud är enligt 9 § inkassolagen gällande mot borgenären. Av naturliga skäl kan betalning också göras direkt till fordringsägaren. Det är också fordringsägaren och inte inkassoombudet som har rätt till ersättning för inkassokostnad och dröjsmålsränta.

Enligt IMY:s allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen (se s. 45) gäller att ett inkassobolag vid frivilliga betalningar bör beakta gäldenärens anvisning om hur beloppet skall avräknas. Detta gäller även i fall där en sådan anvisning framgår av omständigheterna, exempelvis att det inbetalade beloppet motsvarar kapitalskulden.

I förevarande fall har anmälaren betalat dels till borgenären, dels till Sergel. Anmälarens betalningar får båda göras gällande gentemot borgenären varför det efter den tidpunkt då båda betalningarna mottogs inte längre förelåg något skuldförhållande.

Vid tidpunkten för mottagandet av den första betalningen borde Sergel ha uppmärksammat att det inbetalade beloppet exakt motsvarande summan av inkassokostnaden och den upplupna räntan och bokfört betalningen mot dessa poster. Genom att inte avräkna inbetalningen på detta sätt har Sergel agerat i strid med god etik.

Det ankommer vidare på ett inkassoombud att säkerställa att adekvata rutiner finns till skydd mot fel och misstag i ärendehanteringen. Ombuden bör i inkassoavtal eller i gemensamt upprättade rutiner med borgenären försäkra sig om att borgenären omgående meddelar inkassoombudet om betalningar som sker direkt till borgenären för att bl.a. undvika att gäldenären blir föremål för en felaktig eller omotiverad rättslig åtgärd, se Inkassonämndens uttalande dnr 191-2020.

Sergel borde enligt Inkassonämnden, så snart det stod klart att anmälaren betalat en del av skulden direkt till uppdragsgivaren, i samråd med uppdragsgivaren ha beslutat om en slutlig avräkning av mottagna belopp. Hade så skett hade det enkelt kunnat konstateras att skulden varit betalad fullt ut.

Att i stället utsända ett kravbrev avseende en uppgiven restskuld har stått i strid med god etik i inkassoverksamhet. Åtgärden har också lett till att anmälaren drabbats av en onödig skada genom att bolaget betalat delar av skulden två gånger.

För detta förtjänar Sergel kritik, särskilt med beaktande av att anmälaren vid ett flertal tillfällen ifrågasatt handläggningen.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner