Betalning samma dag som inkassokrav avsänts m.m.

Diarienr: 199-2020

Anmälare: En juridisk person

Inkassobolag: Svea Inkasso AB

Frågeställningar: Betalning samma dag som inkassokrav avsänts m.m.

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla krav på ersättning för inkassokostnad efter att de har mottagit betalning samma dag som kravet avsänts. Därutöver har Svea inte på fråga från anmälaren kunnat lämna upplysning om hur anmälaren skulle gå tillväga för att bestrida kravet.

Anmälaren har givit in ett kontoutdrag av vilket det framgår att inkassokravet avsänts samma dag som betalningen bokfördes i Sveas ärendehanteringssystem.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har på uppdrag av fordringsägaren skickat ett inkassokrav till anmälaren med uppmaning att betala en utfärdad men alltjämt obetald kontrollavgift vid olovlig parkering. Dagen efter avsändandet har Svea fått vetskap om att anmälaren betalat kontrollavgiften och beloppet har bokförts samma dag. Eftersom inkassokostnaden inte hade betalats har en påminnelse skickats. Anmälaren har därefter betalat det fordrade beloppet.

Sveas kundtjänst har bemött anmälarens invändningar i samband med att anmälaren ringt in.

Svea har handlagt ärendet enligt god inkassosed och god etik i inkassoverksamhet. Svea har haft rätt att debitera inkassokostnaden.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I förevarande fall är parterna eniga om att betalning erlagts samma dag som inkassokravet ställdes ut. Svea har angett att de fick kännedom om betalningen dagen därefter.

Enligt 4 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. är en gäldenär skyldig att ersätta kostnader för inkassokrav upprättade jml. 5 § inkassolagen under förutsättning att kostnaden har varit skäligen påkallad för att ta till vara borgenärens rätt.

Datainspektionen (numera Integritetsskyddsmyndigheten) anger i sina allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen (se s. 27) att en borgenär normalt har rätt till ersättning för inkassokostnad om ett inkassokrav har skickats till gäldenären senast på bokföringsdagen.

Svea har därför inte agerat i strid mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla inkassokostnaden.

Svea har inte uttryckligen besvarat anmälarens invändning om att Svea inte på fråga från anmälaren kunnat lämna upplysning om hur anmälaren skulle gå tillväga för att bestrida kravet. Inkassonämnden noterar att det är av stor vikt för nämndens prövning av ärenden att alla frågor som aktualiseras i en anmälan bemöts av det anmälda företaget.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren