Betalningsföreläggande under beviljad betalningsfrist

Diarienr: 188-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande under beviljad betalningsfrist

Anmälarens uppgifter

Anmälaren fick den 14 april 2020 ett inkassokrav med förfallodag den 27 april 2020. Han kontaktade Sergel Kredittjänster AB (Sergel) den 17 april med en förfrågan om han kunde dela upp betalningen. Han fick då veta att kravet skickats till Kronofogdemyndigheten, två veckor innan förfallodagen. Anmälaren menar att han inte fått tillräcklig frist för att betala eller bestrida inkassokravet och att det ursprungliga kravet dessutom blivit dubbelt så stort.

Inkassobolagets uppgifter

I det aktuella ärendet skickades ett inkassokrav redan den 2 december 2009. Det brev som anmälaren fick den 14 april 2020 var inte ett inkassokrav, men det har i brevet angivits en förfallodag den 27 april 2020. Dagen efter att brevet hade skickats har åtgärden
”Betalningsföreläggande” felaktigt registrerats i inkassosystemet. Anmälaren kontaktade Sergel den 17 april 2020 i syte att efterhöra om kravet kunde avbetalas. Med anledning av den felaktigt registrerade åtgärden har Sergel då meddelat att ärendet skickats till Kronofogdemyndigheten fast så inte hade skett.

Den 20 april 2020 har Segel dock ansökt om betalningsföreläggande, dvs innan fristen i brevet hade löpt ut. Anmälaren har bestridit betalningsansvar och har därefter betalat skulden i enlighet med det kravbrev som tidigare hade skickats. Sergel har återkallat ansökan hos Kronofogdemyndigheten, avslutat ärendet och meddelat anmälaren därom. Kostnaderna för ansökan om betalningsföreläggande har krediterats anmälaren.

Sergel beklagar att bolaget lämnat felaktig information samt ansökt om betalningsföreläggande innan den tidsfrist som angivits i kravbrevet löpt ut. Ansökan har skett automatiskt med anledning av ett fel i systemet och Sergel har därför sett över felet för att säkerställa att det inte kommer att upprepas.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 4 § inkassolagen ska inkassoverksamhet bedrivas enligt god inkassossed och gäldenären ska inte vållas onödig skada, olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Det brev som anmälaren fick den 14 april 2020 är inte ett inkassokrav i lagens mening. Den frist som angivits i brevet har dock givit anmälaren anledning att utgå från att ingen rättslig  åtgärd skulle komma att vidtas innan fristen löpt ut. Genom att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten innan fristen löpt ut har Sergel brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Ansökan om betalningsföreläggande har skickats genom ett automatiserat system. Det måste alltid finnas möjlighet att vidta tillräckliga kontroller även vid ett automatiserat förfarande. Mot bakgrund av att anmälaren bara några dag före ansökan givits in ringt till Sergel och det då uppdagats att en felaktig notering gjorts i inkassosystemet borde en sedan extra kontroll ha genomförts.
Som inkassonämnden tidigare uttalat är det av vikt att adekvata rutiner finns till skydd mot att felaktiga automatiska handläggningsåtgärder inträffar (se uttalande Dnr 168/2019).

Den felaktiga registreringen har vidare fått till följd att anmälaren fått felaktig information vid telefonsamtalet. Det är en självklarhet att all information till gäldenären bör vara saklig, tydlig och korrekt (se vidare Datainspektionens allmänna råd s. 31).

Anmälaren har slutligen uppgett att det ursprungliga kravet ”fördubblats” under handläggningens gång utan att närmare ange vilket belopp som till kommit. Inkassonämnden ser ingen anledning att rikta kritik mot Sergels handläggning i detta avseende.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen i ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström