Betalningsföreläggande utan information om kvarstående bagatellbelopp

Diarienr: 217-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Arvato Finance AB
Frågeställning: Betalningsföreläggande utan information om kvarstående bagatellbelopp

Anmälarens uppgifter

Arvato Finance AB (Arvato) har efter att betalning av kapitalbelopp och inkassokostnad erlagts och utan att ytterligare kontakt tagits med anmälaren, ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för ett belopp om 1,24 kr avseende obetald ränta.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har erlagt betalning i enlighet med vad som angivits på en tidigare utställd betalningspåminnelse varför inkassokostnaden inte har betalats. Vid tidpunkten för ansökan om betalningsföreläggande kvarstod därför en skuld om 181,24 kr. Arvato har skickat ett brev till anmälaren med uppgift om den resterande skulden. När betalning eller kontakt inte skedde har en ansökan om betalningsföreläggande lämnats till Kronofogdemyndigheten avseende utestående fordran.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det saknas anledning att ifrågasätta Arvatos uppgift om vilka belopp som kvarstått att betala samt vad som uppgivits om att bolaget har skickat restkravsbrev till anmälaren avseende kvarvarande del av skulden.

Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om indrivning av mindre belopp, se uttalande 186/2020. Inkassonämnden anser inte att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att genom rättsliga åtgärder driva in också mindre belopp (se även prop. 1974:42 s. 78). Arvato har således inte agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg