Betalningsuppgörelse med oklara villkor m.m.

Diarienr: 265-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Arvato Finance AB
Frågeställningar: Betalningsuppgörelse med oklara villkor m.m.

Anmälarens uppgifter

Arvato Finance AB med bifirma Gothia Inkasso (”Gothia”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att de inte har skickat ut villkoren för avbetalningsplaner som har träffats med anmälaren och inte har redogjort för hur betalningar inom ramen för avbetalningsplanen skulle avräknas.

Gothia har också tvingat anmälaren att höja amorteringsbeloppen var sjätte månad genom att hota med att ärendet annars skulle lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten. Gothia har inte meddelat att den första avbetalningsplanen bara skulle pågå under fyra månader eller att kapitalskulden skulle vara densamma.

Inkassobolagets uppgifter

Gothia har handlagt ett inkassoärende mot anmälaren och har kommit överens med anmälaren om flera tidsbegränsade avbetalningsplaner. Gothia och anmälaren har gemensamt kommit överens om villkoren för avbetalningsplanerna. Gothia har skickat en bekräftelse avseende respektive uppgörelse där information om kostnader och löptid har framgått.

Det stämmer att månadsbeloppet har höjts i januari 2021 och att Gothia nu har önskat ytterligare höjning av månadsbeloppet efter en ny bedömning av anmälarens betalningsförmåga.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten vara saklig, tydlig och korrekt. Inkassobolag ska tydligt kommunicera de villkor som gäller vid träffade avbetalningsplaner.

I Datainspektionens allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen, s. 35, framgår att bekräftelsebrev avseende amorteringsplaner skall innehålla vissa uppgifter, bland annat uppgifter om dröjsmålsränta samt uppgift om totalskulden beräknad till amorteringsplanens sista betalningsdag. Av den betalningsplan som Gothia har givit in framgår inte dessa uppgifter.

Gothia har också debiterat anmälaren en engångskostnad om 170 kronor för upprättandet av amorteringsplanen som enligt 3 § 2 pt. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. bara får tas ut avseende upprättande av en fullständigplan för amortering av den återstående skulden. Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att debitera kostnader för åtgärder som inte omfattas av lagen.

Inkassonämnden anser att Gothia agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att inte inkludera tillräcklig information i bekräftelsebrev samt genom att debitera avgifter utan att lagens förutsättningar varit uppfyllda.

Inom ramen för inkassoverksamhet förekommer regelmässigt hot om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas i syfte att åstadkomma betalning. Det står inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att framställa dylika upplysningar under förutsättning att hotet avser en tillåten rättslig åtgärd som rent faktiskt kan komma att infrias samt att åtgärden som sådan kan antas medföra att betalning av en fordran helt eller delvis sker (se uttalande i dnr 204/2020 och 241/2021).

Anmälaren har anfört att Gothia har ’tvingat’ honom att acceptera högre och högre avbetalningsbelopp med hot om att ärendet annars skulle överlämnas till Kronofogdemyndigheten. Inkassonämnden anser dock inte att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att efter att en tidsbegränsad avbetalningsplan löpt ut uppställa nya krav för att en ny avbetalningsplan skall träffas. Det står inte heller i strid med god etik att kräva att storleken på det månatliga avbetalningsbeloppet höjs i samband med att en avbetalningsplan upprättas. Gothias agerande i denna del har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg