Bokföring av betalning samt frågor om dementi

Diarienr: 347/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Billecta AB

Anmälarens uppgifter

Billecta AB (”Billecta”) har väckt talan mot anmälaren avseende en fordran. Anmälaren har därefter betalat fordran och fått besked från Billectas ”mina sidor” att ärendet registrerats som fullbetalt. Billecta har därefter begärt att tredskodom ska meddelas trots att fordran betalats.

Tingsrätten har därefter meddelat tredskodom och anmälaren har felaktigt fått en betalningsanmärkning.

I kontakt med UC har Billecta angett att skulden betalades efter att tredskodom meddelats vilket har varit felaktigt. Det har enbart kvarstått 1 280 kronor i rättegångskostnader som anmälaren inte anser sig betalningsskyldig för.

Inkassobolagets uppgifter

Billecta har handlagt ett ärende mot anmälaren. Billecta har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och, efter anmälarens bestridande, begärt att målet skulle överlämnas till tingsrätt. Anmälaren har delgivits betalningsföreläggandet och har haft kännedom om kostnadsanspråken avseende rättegångskostnader.

Anmälaren har, under tiden målet handlades vid tingsrätten, betalat fordringsbeloppet. Billecta har genom sin support bekräftat att fakturan slutreglerats. Informationen att fakturan var slutreglerad lämnades även på Billectas ”Mina sidor”.

Tredskodom har sju dagar senare meddelats avseende hela fordringsbeloppet jämte rättegångskostnaderna. Anmälaren har ansökt om återvinning och några dagar därefter har anmälaren erlagt betalning även avseende rättegångskostnaderna. Billecta har då återkallat målet eftersom full betalning erlagts. Tingsrätten har meddelat beslut att målet avskrivs från vidare handläggning.

Anmälaren har inte betalat rättegångskostnaderna förrän efter det att den första tredskodomen meddelades varför det inte förelegat skyldighet att dementera. Det totala belopp som yrkades vid tingsrätten har varit känt för anmälaren eftersom delgivning genomförts av tingsrätten.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Parterna är överens om att betalning av fordran skett och att Billecta, under tiden som målet om fordran handlagts vid tingsrätten, vid flera tillfällen lämnat uppgift till anmälaren om att fordran slutreglerats.

Av IMY:s allmänna råd (se s. 45) framgår att om en betalning görs efter att ett mål har inletts vid domstol bör domstolen omedelbart få ett meddelande om betalningen samt hur den avräknats med uppgift om inbetalningsdag och bokföringsdag. Billecta har trots mottagandet av anmälarens betalning inte informerat tingsrätten om denna, vilket strider mot god etik i inkassoverksamhet.

För det fall att Billecta hade meddelat tingsrätten att betalning skett av ursprungsfordran samt att det enda som återstod av yrkandena avsåg rättegångskostnader hade domstolen endast kunnat meddela ett slutligt beslut avseende Billectas rättegångskostnader, vilket inte hade medfört en betalningsanmärkning för anmälaren (jmf. 17 kap. 1 § rättegångsbalken och rättsfallet NJA 2005 s. 226). Eftersom Billectas felaktiga agerande föranlett betalningsanmärkningen borde de ha dementerat uppgiften hos de rikstäckande kreditupplysningsbolagen. Genom att inte dementera har Billecta agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

All information till en gäldenär ska vara saklig, tydlig och korrekt, se IMY:s allmänna råd (s. 31). Inkassonämnden konstaterar att Billecta inte har lämnat korrekt information till anmälaren rörande ärendets status, eftersom anmälaren felaktigt givits uppfattningen att ärendet genom betalningen hade slutreglerats. Billecta har även i detta avseende agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner