Bokföring av fordran, hantering av bestridande m.m.

Diarienr: 313-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Bokföring av fordran, hantering av bestridande m.m.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har i huvudsak anfört följande. Lowell Sverige AB (”Lowell”) har skickat ett inkassokrav den 1 november 2021 med förfallodag den 9 november. Anmälaren har betalat kravet genom en swish-betalning på lördagen den 6 november. På måndagen den 8 november har anmälaren ringt till Lowell vid ett flertal tillfällen för att kontrollera att de mottagit betalningen. Handläggaren har då inte kunnat se inbetalningen. Anmälaren har bett Lowell återkomma med bekräftelse när de mottagit betalningen. Vidare har anmälaren erbjudit sig att betala på nytt samt att skicka en ”skärmdump” avseende betalningen, vilket har avböjts av Lowell.

Anmälaren har därefter kontaktat fordringsägaren som på måndagen därpå har återkallat kravet eftersom det redan hade betalats innan inkassokravet avsänts.

Lowell har inte informerat om att ingen rättslig åtgärd skulle vidtas under tiden betalningen eftersöktes.

Anmälaren riktar kritik mot att Lowell inte har kunnat hantera en swish-betalning mer skyndsamt än på två till tre bankdagar. Lowell har föråldrade och undermåliga system eftersom de inte direkt kunde se swish-inbetalningen.

Lowells handläggning har inte varit förenlig med i god etik i inkassoverksamhet. Lowell har i kontakterna agerat nonchalant och arrogant och har inte varit lösningsorienterade. Fordran har varit ogrundad då den hade betalats till fordringsägaren i tid.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har skickat en betalningspåminnelse till anmälaren. Lowell har därefter skickat ett inkassokrav med en betalfrist om åtta dagar, vilket har varit förenligt med inkassolagen.

Lowell har rutiner som följer IMY:s allmänna råd, bland annat att en ansökan till Kronofogdemyndigheten inte bör göras tidigare än fyra dagar efter det att tidsfristen i ett inkassokrav löpt ut. Det har därför inte förelegat någon risk att kravet skulle lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten.

Anmälaren har ringt till Lowell vid tre tillfällen den 8 november och meddelat att betalning har skett och önskat bekräftelse på att ärendet avslutats. Vid de två första samtalen hade betalningen inte hunnit bokföras varför handläggarna inte har kunnat bekräfta avslut vid samtalen. Handläggarna har dock meddelat att avslutsbekräftelse skulle komma att skickas när betalningen bokförts. Anmälaren har även informerats om att Lowell inte skulle vidta några ytterligare åtgärder i avvaktan på betalningen och att handläggaren förlängt betalfristen ytterligare.

Fordringsägaren har därefter återkallat ärendet vilket anmälaren har upplysts om vid det tredje samtalet. Anmälaren har fått en avslutsbekräftelse skickad till sin e-post enligt önskemål från anmälaren. Avslutsbekräftelsen har även skickats via Lowells internettjänst ”Mitt Lowell”.

Anmälaren har betalat på en lördag. Det tar två till tre bankdagar innan en betalning registreras i inkassosystemet, oavsett om betalningen sker med swish eller på annat sätt. Denna tid har varit helt normal och har inte varit i strid med god etik i inkassoverksamhet.
Lowell har inte haft anledning att misstänka att fordran skulle vara felaktig. Inkassobolag har en viss kontrollskyldighet för att säkerställa att felaktiga inkassoåtgärder inte vidtas. Utgångspunkten måste dock vara att ett inkassobolag kan förlita sig på information och instruktioner från fordringsägaren vilket Lowell har gjort i förevarande fall.

Lowell anser inte att kommunikationen med anmälaren eller handläggningen av ärendet i någon del har varit i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av IMY:s allmänna råd s. 26 framgår att tidsfrist för betalning i inkassokravet inte bör vara kortare än åtta dagar räknat från utsändningsdagen om brevet sänds med normalpost. Inkassonämnden anser att tidsfristen i inkassokravet i förevarande fall har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Fordringsägaren har felaktigt lämnat en redan betald fordran till Lowell för indrivning. Inkassobolag har en skyldighet att genom interna rutiner, kontroller och genom avtal med fordringsägarna försäkra sig om att fordringsägare inte lämnar vidare fordringar som inte är lagligen grundade eller annars framstår som obefogade. På liknande sätt har inkassobolag att säkerställa att uppdragsgivaren utan dröjsmål meddelar när betalning eller bestridande kommer dem tillhanda. Mot bakgrund av fordringsägarens underlåtenhet finns anledning för Lowell att säkerställa att dessa rutiner fungerar.

Det finns emellertid inget som tyder på att Lowell skulle ha försökt driva in fordran med vetskap om att den redan var betalad. Det har inte heller framkommit att Lowell har haft kännedom om, eller haft anledning att befara, att fordran redan hade betalats när inkassokravet skickades. Inkassonämnden anser därför att Lowells handläggning av ärendet i denna del inte står i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har i kontakt med Lowell meddelat att han har betalat inkassokravet och har uppgett att det inte förekommit någon notering efter kontakterna under anmälarens konto ”Mitt Lowell”. Lowell har å sin sida angett att handläggaren har meddelat att det inte skulle komma att vidtas några åtgärder i avvaktan på betalning och att handläggaren förlängt betalningsfristen, medan anmälaren menar att denna uppgift inte har lämnats. Eftersom ingen av parterna lagt fram någon ytterligare utredning som visar att uppgiften lämnats eller inte lämnats saknas möjlighet för Inkassonämnden att i denna del uttala sig om huruvida Lowell agerat i enlighet med god etik eller ej.

Att tiden från betalning till registrering i Lowells inkassosystem uppgått till 2-3 dagar, trots att det rört sig om en Swish-betalning, har inte inneburit ett åsidosättande av god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner