Bristande kommunikation och återkoppling

Diarienr: 221-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Svea Inkasso AB med bifirma Handels & Jurist Inkasso
Frågeställningar: Bristande kommunikation och återkoppling

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB har, genom sin bifirma Handels & Jurist Inkasso (HOJAB), skickat ett inkassokrav rörande en kontrollavgift trots att anmälaren redan i samband med att den ursprungliga fakturan mottogs hade bestridit kravet. HOJAB hade efter bestridandet meddelat att anmälaren skulle avvakta med betalning men har därefter inte återkopplat innan inkassokrav har skickats.

Inkassobolagets uppgifter

Det är riktigt att anmälaren har invänt mot kravet hos HOJAB innan det lämnades för inkasso. HOJAB meddelade efter mottagandet av bestridandet att ärendet var under utredning och att anmälaren skulle avvakta med att betala.

Inkassokrav har därefter skickats till anmälaren. Anmälaren har invänt mot inkassokostnaden som tillkommit. HOJAB har svarat per brev och förklarat att ett inkassokrav enligt 6 § måste avsändas innan en eventuell rättslig åtgärd vidtas. Anmälaren har sedermera betalat kontrollavgiften och HOJAB har avslutat ärendet samt skrivit av kravet avseende ersättning för inkassokostnad.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det är i och för sig riktigt att ett inkassokrav måste skickas till gäldenären innan rättsliga åtgärder vidtas. I detta fall har dock inkassobolaget uppmanat anmälaren att avvakta med betalning sedan denne bestritt kravet. Att då utan ytterligare kontakt med anmälaren skicka ett inkassokrav inkluderande krav på ersättning för inkassokostnad måste anses strida mot god etik i inkassoverksamhet. Inkassonämnden noterar att inkassobolaget sedermera har skrivit av kravet på ersättning för inkassokostnad.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg