Debitering av inkassokostnad utan inkassokrav?

Diarienr: 343-2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Profina International AB
Frågeställningar: Debitering av inkassokostnad utan inkassokrav?

Anmälarens uppgifter

Profina International AB (”Profina”) har tagit över en bestridd fordran avseende en kontrollavgift vid olovlig parkering. Profina har inte visat att deras kund haft rätt att ta ut parkeringsavgift. Som det får förstås har Profina vidtagit inkassoåtgärder trots att fordran ej varit lagligen grundad eller annars framstått som obefogad.

Anmälaren anför vidare att Profina har brustit i sin kommunikation genom att inte svara på frågor samt genom att lämna felaktiga uppgifter.

Profina har yrkat ersättning för kostnader avseende juridisk rådgivning vilket har utsatt anmälaren för onödig kostnad. De har också, utan att skicka inkassokrav, påfört en kostnad om 180 kronor i sin stämningsansökan avseende deras inkassokostnader.

Anmälaren har till sin anmälan bifogat korrespondens med parkeringsbolaget, påminnelse, samt yttrande och underlag från tingsrättsprocessen.

Inkassobolagets uppgifter

Profina har bemött anmälan och i huvudsak anfört följande.

Parkeringsbolaget har mottagit och bemött anmälarens överklagan samt angivit att fordran vidhålls. Profina har därefter skickat ett inkassokrav som har varit utformat enligt 5 § inkassolagen och har därigenom informerat anmälaren om att talan skulle väckas vid tingsrätt om betalning uteblev. När anmälaren vidhöll sin invändning har talan väckts i tingsrätt där parterna har träffat en förlikning.

Profina har bifogat korrespondens mellan anmälaren och parkeringsbolaget, anmälaren och Profina, inkassokravet samt den genom dom stadfästa förlikningen.

Profina anser inte att deras handläggning i någon del varit i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har anfört att en inkassokostnad påförts kravet trots att något inkassokrav inte skickats. En förutsättning för att en skyldighet att ersätta inkassokostnad enligt 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. skall uppkomma är att kravbrev som har utformats på ett sådant sätt som anges i 5§ inkassolagen har lämnats över eller sänts till gäldenären. Profina har gett in en kopia avseende inkassokravet som tillställts anmälaren. Det har alltså inte framkommit anledning att rikta kritik mot Profina.

Anmälaren har vidare anfört att Profina vidtagit inkassoåtgärder avseende en fordran som saknar grund. Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Av 6 § inkassolagen framgår att rättslig åtgärd med anledning av fordran som huvudregel ej får vidtas förrän gäldenären tillställts ett inkassokrav utformat enligt 5 § inkassolagen.

Profina har angett att de svarat på anmälarens invändningar och att uppdragsgivaren velat vidhålla sin fordran. Det har inte framkommit något i ärendets handläggning som gör att det föreligger sannolika skäl att fordringen inte skulle vara lagligen grundad eller att den annars skulle framstå som obefogad. Enbart den omständigheten att fordran var bestridd har inte utgjort ett hinder mot att skicka ut ett inkassokrav.

Vid en genomgång av korrespondensen mellan parterna kan Inkassonämnden vidare konstatera att anmälaren har fått svar på sina frågor, att anmälaren och Profina inte har varit överens om sakfrågorna i ärendet och att Profina tydliggjort parkeringsbolagets inställning avseende kravet. Inkassonämnden anser att Profinas agerande varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har slutligen anfört att Profina genom att yrka ersättning för rättegångskostnader utsatt honom för en onödig kostnad. Inkassonämnden anser att det står inkassobolag fritt att yrka ersättning för sina rättegångskostnader i den mån detta medges i lagstiftningen.

Sammanfattningsvis konstateras att Profinas handläggning i samtliga delar har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner