Delgivning och bevisupptagning inom EU

Diarienr: Ju2021/02498

Svensk Inkasso har genom remiss den 1 juli 2021 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på promemorian Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU (Ds 2021:21).

Svensk Inkasso lämnar förslagen i promemorian utan erinran.