Efterbevakning och krav på prövning

Diarienr: 288-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Visma Financial Solutions AB
Frågeställningar: Efterbevakning och krav på prövning

Anmälarens uppgifter

Visma Financial Solutions AB (”Visma”) har fortsatt skicka påminnelser efter att anmälaren bestridit en påstådd skuld. Det första bestridandet har skickats i mars 2018. Anmälaren har i brev angett att skulden för honom är okänd och att han bestrider skulden i sin helhet. Anmälaren har inte får något svar på sitt bestridande och har därför skickat ett nytt bestridande några månader senare, i juli 2018. Vid det andra tillfället hade anmälaren dragit ett streck över fakturan och skrivit ”jag bestrider”.

Anmälaren upplever sig trakasserad och anser att det inte kan vara förenligt med god inkassosed att fortsätta skicka kravbrev utan att pröva ärendet vid domstol. Anmälaren har vållats onödig olägenhet och agerandet utgör en otillbörlig påtryckning. Anmälaren har låtit breven gå i retur olästa med bestridanden skrivna på brevomslaget, vilka inte har besvarats.

Anmälaren har i genmäle över Vismas yttrande anfört att Visma inte kan ursäkta sig med att ett externt företag hanterar Vismas returer.

Inkassobolagets uppgifter

Visma har handlagt två inkassoärenden från 2004 mot anmälaren. Brev har skickats till anmälaren årligen. Visma har inte erhållit anmälarens första försändelse 2018. I det andra brevet har anmälaren bestridit kravet utan att ange grund. Visma har i brev till anmälaren efterfrågat den sakliga grunden för bestridandet men har inte erhållit något svar.

Visma skickar stora mängder post dagligen och en icke obetydlig del av breven kommer i retur. För hantering av dessa returer har Visma anlitat ett scanningsbolag som via en fil dagligen meddelar Visma vilka brev som kommit i retur. Returbreven kommer således inte till Vismas kontor varför Visma inte har sett de meddelanden som Anmälaren skrivit på de kuvert han returnerat.

Där är inte i strid med god inkassosed att anlita scanningsbolag för att läsa in returer vilka förmodas vara brev som skickats till en inte längre giltig adress. Vid de meddelade returerna har Visma efterforskat gäldenärens korrekta adress.

Handläggningen har inte varit i strid med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Om en gäldenär i ett pågående kravärende framställer en sakligt grundad invändning bör ett inkassobolag, i förekommande fall i dialog med uppdragsgivaren, utreda om det finns fog för invändningen eller ej. Vill fordringsägaren vidhålla sitt krav trots förekomsten av en sakligt grundad invändning bör saken prövas materiellt av domstol (jmf. IMY:s allmänna råd s. 19). Ytterligare inkassoåtgärder får då normalt inte vidtas.

Det är gäldenären som måste göra klart att en fordran bestrids. Gäldenären måste därvid lämna en tydlig inställning till fordran. Att vägra att betala utan motivering är däremot inte en sakligt grundad invändning (jmf. IMY:s allmänna råd s. 37). Det är således inte tillräckligt att endast uppge att fordran ”bestrids” utan att ange skälen för bestridandet. Klargör gäldenären inte sin inställning är inkassobolaget oförhindrat att vidta ytterligare kravåtgärder eller att ansöka om betalningsföreläggande.

I det aktuella fallet har Visma angett att de inte mottagit anmälarens första bestridande i mars 2018 genom vilket anmälaren menar sig ha uppgivit att skulden var för honom okänd. Av det ingivna underlaget går det inte att dra slutsatsen att en sådan försändelse faktiskt har skickats till eller nått fram till Visma. Även om försändelsen faktiskt hade kommit fram är emellertid anmälarens invändning inte att betrakta som sakligt grundad.

Visma har vitsordat att de mottagit det bestridande från anmälaren som avsänts i juli 2018. Mot bakgrund av hur detta har varit utformat har det inte heller i denna skrivelse varit fråga om någon sakligt grundad invändning. Anmälaren har inte heller återkommit när Visma begärt att han skulle utveckla grunden för sitt bestridande. Det är därför inte visat att Visma skulle ha erhållit någon sakligt grundad invändning från anmälaren. Inkassonämnden anser således inte att Visma agerat i strid med god etik genom att vidta ytterligare inkassoåtgärder i ärendet.

Anmälaren har därutöver anfört att han på kuverten till kravbrev som han mottagit skrivit ytterligare bestridanden och därefter returnerat breven. Inkassonämnden anser att anmälaren inte har kunnat räkna med att dessa meddelanden faktiskt skulle nå fram till Visma. För det fall han hade velat att hans invändningar skulle hanteras borde han i stället ha använt mer gängse kommunikationsvägar. Visma har också tydligt angivit flera sådana alternativ i sina brev.

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden att Vismas handläggning i alla delar varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet. Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström