En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Diarienr: Fi2022/03071

Svensk Inkasso har genom remiss den 21 december 2022 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet ”En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51).

Sammanfattande inställning

Svensk Inkasso avstyrker förslaget.

Övergripande synpunkter

Svensk Inkasso anser inte att de skäl som anges i betänkandet för att samla in mycket stora mängder integritetskänsliga data om enskilda personers privatekonomi är tillräckliga för att väga upp det integritetsintrång som insamlingen medför.

I den pågående Överskuldsättningsutredningen (dir. 2021:108) utreds frågan om införandet av ett nationellt skuldregister till vilket kreditgivare rapporterar beviljade krediter och betalningsförsummelser. Syftet med ett sådant register är att motverka överskuldsättning genom att möjliggöra mer träffsäkra kreditbedömningar. Ett sådant register förefaller enligt Svensk Inkasso betydligt mer ändamålsenligt än det register som föreslås i betänkandet. Överskuldsättningsutredningens förslag bör därför avvaktas.

Svensk Inkasso anser också att betänkandets förslag att informationsinhämtning skall ske kvartalsvis gör informationen mindre relevant eftersom det endast ger en ögonblicksbild av skuldsättning och tillgångar, som mycket snart efter att informationen lämnats kan komma att förändras.

Skulder hos inkassoföretag

I betänkandet föreslås rapporteringsskyldighet för skulder hos inkassoföretag som förvärvats för indrivning i inkassoverksamhet. För det fall en sådan rapporteringsskyldighet skall införas anser Svensk Inkasso att rapporteringsskyldigheten bör gälla för ”fordringar som övertagits för indrivning” eftersom detta är det begrepp som används i 2 § inkassolagen. Vidare bör tydliggöras att rapporteringsskyldigheten gäller oavsett om indrivningen av sådana fordringar sker för egen eller annans räkning.