Ersättning till brottsoffer

Diarienr: Ju2021/02755

Svensk Inkasso har genom remiss den 2021-08-05 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet ”Ersättning till brottsoffer” (SOU 2021:64).

Svensk Inkasso lämnar förslagen utan erinran men lämnar följande kommentarer i anledning av förslaget om en ändrad företrädesordning vid löneutmätning (avsnitt 9.5).

Svensk Inkasso har förståelse för utredningens förslag om ändring av företrädesordningen på så sätt att fordringar som avser skadestånd på grund av brott ges företräde framför andra oprioriterade fordringar. Branschens samlade bedömning är att förändringen i och för sig kommer att vara till nackdel för ett stort antal borgenärer och inkassobolagen, men mot bakgrund av den analys som Kronofogden genomfört (s. 323) förefaller det bortfall av utmätta medel som kan komma att drabba borgenärerna som relativt liten.

Det bör dock noteras att de oprioriterade fordringar som Svensk Inkassos medlemsföretag driver in ofta löper med högre avtalade kredit- och dröjsmålsräntor än fordringar som avser skadestånd på grund av brott. Då sådana oprioriterade borgenärer föreslås stå tillbaka tills brottsskadestånd kunnat mätas ut i sin helhet kommer den totala skuldbördan för den enskilde gäldenären att öka i och med att avräkning av utmätta medel inte först kommer kunna ske mot de skulder som löper med högre ränta. Det kommer alltså att ta längre tid innan gäldenären blir skuldfri än vad som hade varit fallet om skulder med högre räntesatser utmättes först.

Slutligen får också noteras att konsekvenserna för borgenärerna, mot bakgrund av att det i betänkandet föreslås att skadeståndens storlek ökar väsentligt kan komma att bli större än vad som framgår av Kronofogdens beräkningar, som, såvitt Svensk Inkasso uppfattat det, har utgått från de skadeståndsnivåer som tillämpas i dag. En förnyad simulering av konsekvenserna för borgenärerna bör därför genomföras med utgångspunkt i de skadeståndsnivåer som utredningen rent faktiskt föreslår i syfte att fullt ut utvärdera konsekvenserna för borgenärerna.