Hantering och köp av krediter m.m.

Diarienr: Ju2018/02069/L2

Remissvar Ju2018/02069/L2, EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter

Svensk Inkasso har genom remiss den 12 april 2018 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter. Se remissvar i bilagd fil.

Ladda ned save_alt