Falsk marknadsföring

Diarienr: 226-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Falsk marknadsföring

Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (Lowell) har, trots att de i sin marknadsföring skrivit ”Ring så hittar vi en väg framåt utifrån dina förutsättningar”, inte velat ge en person som anmälaren är förvaltare för en avbetalningsplan under den tid då anmälaren försökte hitta uppgörelser med övriga borgenärer. Anmälaren anser att Lowells meddelande utgör falsk marknadsföring och strider mot god inkassosed.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälan avser en skuld där utslag har meddelats. Lowell har skickat kravet för verkställighet. Det stämmer att anmälaren har velat träffa en uppgörelse avseende avbetalning i egenskap av förvaltare. Lowell är dock inte skyldiga att träffa uppgörelser med gäldenärer, oaktat att Lowell i sin marknadsföring ber gäldenärer ringa in för att hitta en lösning på hur skulden ska regleras. Lowell och Lowells uppdragsgivare har full rätt att acceptera eller inte acceptera förslag till uppgörelser.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information som ett inkassoombud lämnar till en gäldenär ska vara saklig, tydlig och korrekt. Det finns således gränser för vad inkassobolag får kommunicera i sin marknadsföring. Exempelvis får ett inkassobolag inte lämna missvisande information.

Enligt Inkassonämndens uppfattning förefaller budskapet ”Ring så hittar vi en väg framåt utifrån dina förutsättningar”emellertid sakligt och korrekt. Informationen vänder sig till gäldenärer som uppmanas ta kontakt med inkassobolaget för att lösa sin skuldsituation. Inget i formuleringen utgör ett löfte om eller garanti för att en överenskommelse om avbetalning ska träffas. Lowell har därför inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg