Får kravbrev skickas till filialkontors adress?

Diarienr: 314-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Får kravbrev skickas till filialkontors adress?

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har, efter att de inte fått någon faktura, kontaktat fordringsägaren och därefter betalat kapitalbeloppet direkt till fordringsägaren. Betalning har skett 2021-10-05, fakturan hade förfallodag 2021-08-30 varför betalning har skett för sent. 2021-10-06 har Lowell Sverige AB (”Lowell”) skickat ett kravbrev omfattande hela beloppet. 2021-10-18 har Lowell skickat ett nytt krav där inkassokostnad och ränta har kvarstått som obetalda.

Lowell har därefter ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och har skickat brev till anmälaren att så skett 2021-11-04. Kronofogdemyndigheten har skickat ett föreläggande till anmälarens huvudkontors registrerade postadress som har kommit anmälaren tillhanda 2021-11-08.

Samtliga brev från Lowell har skickats till ett annat av bolagets verksamhetsställen där det inte har funnits någon posthantering. Anmälaren har inte fått de brev som Lowell har skickat. Lowell har inte skickat något brev till bolagets huvudkontor. Fordringsägaren har alltid tidigare skickat brev till huvudkontorets adress varför det ifrågasätts att Lowell utan anledning har valt en annan adress för sina brev.

Anmälaren har ingen invändning mot inkassokostnaden och räntan – bolaget har dock inte haft en rimlig chans att betala kostnaderna innan ärendet lämnades över till Kronofogdemyndigheten. Lowells hantering av ärendet har föranlett ett betalningsföreläggande mot bolaget som enkelt hade kunnat undvikas om Lowell hade använt samma adress som uppdragsgivaren. Lowell har vägrat skicka en dementi.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har skickat inkassokrav till anmälaren 2021-10-06. Anmälaren har delbetalat fordran 2021-10-05 till fordringsägaren. Betalningen har bokförts hos Lowell 2021-10-08, dvs. efter att inkassokravet hade skickats. Lowell har skickat påminnelse om resterande belopp 2021-10-18. När betalning inte har skett avseende restbeloppet har Lowell ansökt om betalningsföreläggande och skickat information om detta till anmälaren. Samtliga brev har skickats till anmälarens filialkontor. Inget brev har kommit i retur.

Anmälaren har betalat resterande fordran. Lowell har återkallat ärendet från Kronofogdemyndigheten och ärendet har avslutats.

Breven har skickats till en av anmälarens registrerade adresser där anmälaren också har haft att bevaka sin post. Eftersom inget brev har kommit i retur har bolaget mottagit breven. Lowells handläggning strider inte mot god etik i inkassoverksamhet varför Lowell inte har skickat en dementi.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av IMY:s allmänna råd, s. 18 framgår att när inkassobolag efterforskar en gäldenärs organisationsnummer bör den namn- och adressuppgift man får fram jämföras med de uppgifter som borgenären har lämnat. För det fall att uppgifterna inte stämmer överens, bör inkassoombudet vända sig till borgenären för utredning.

Inkassonämnden har tidigare uttalat att det är förenligt med god etik att ett inkassoombud använder den adress till gäldenären som borgenären har lämnat (se dnr 125/2014 och 144/2016). Lowell har inte angett vilken adress borgenären har lämnat vid uppdragets inledning och har heller inte förklarat varför de skickat samtliga försändelser till det andra verksamhetsstället.

Inkassonämnden anser att krav mot juridiska personer bör framställas till den juridiska personens huvudkontor, det vill säga normalt den adress som registrerats som den juridiska personens adress i Bolagsverkets register, om inte något särskilt skäl talar för att en annan adress ska användas. Exempel på sådana skäl skulle kunna vara att de varor som kravet grundar sig på levererats till en annan adress eller att en annan adress angivits på ursprungsfakturan. Eftersom inga sådana särskilda skäl föreligger förjänar Lowell kritik för sitt agerande att sända kravbreven till ett annat verksamhetsställe.

 

Med detta uttalande avslutar inkassonämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner