Fel adress och oskäliga kostnader?

Diarienr: 397/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Fel adress och oskäliga kostnader?

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har inte mottagit påminnelse- och kravbrev som tillställts anmälaren från Intrum Sverige AB (”Intrum”), eftersom de sänts till en adress som inte varit anmälarens folkbokföringsadress.

Inkassokostnaderna som debiterats i ärendet har också påförts anmälaren efter att betalning redan hade erlagts till Intrum.

Anmälaren menar därför att Intrum har brustit i sin handläggning och agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har den 21 februari 2023 tillställt anmälaren ett inkassokrav avseende elnätsavgifter och i samband därmed har en inkassokostnad om 180 kronor debiterats. En betalning avseende fakturabeloppet inkom därefter samma dag till Intrum. Intrum saknade kännedom om betalningen när inkassokravet avsändes.

Då betalning av inkassokostnaden uteblev har en ansökan om betalningsföreläggande ingetts till Kronofogden. Därefter har anmälaren erlagt full betalning av kvarstående belopp. Till följd av detta återkallades ärendet från Kronofogden och Intrum avslutade ärendet.

Intrum har tillställt anmälaren inkassokrav till den adress som anmälaren själv har uppgivit till borgenären och kravet har inte kommit i retur. Intrum har därför inte haft skäl till att anta att inkassokravet inte har nått anmälaren eller haft skäl att efterforska annan adress.

Intrum har inte brustit i sin handläggning eller agerat i strid med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Adressen på inkassokravet

Huvudregeln vid avsändande av inkassokrav är att dessa bör skickas till gäldenärens folkbokföringsadress eller den särskilda postadress som gäldenären har registrerat hos Skatteverket. I fall där gäldenären själv till borgenären eller inkassobolaget har anvisat någon annan adress står det inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att avsända krav till en sådan adress (se Inkassonämndens uttalande i dnr. 144/2016).

I det aktuella ärendet har Intrum tillställt anmälaren ett inkassokrav till den adress som anmälaren själv lämnat till borgenären, med vilket anmälaren har haft ett avtalsförhållande. Eftersom inkassokravet inte har kommit i retur har Intrum inte heller haft anledning att undersöka adressuppgiften närmare. Intrum har därför inte agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att avsända inkassokravet till den aktuella adressen.

Påförd inkassokostnad

Anmälaren och Intrum förefaller vara eniga om att betalning tagits emot av Intrum samma dag som inkassokravet tillställdes anmälaren. Intrum har dock angett att de fick kännedom om anmälarens betalning först efter att inkassokravet hade avsänts till anmälaren.

Enligt 4 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. är en gäldenär skyldig att ersätta kostnader för inkassokrav upprättade jml. 5 § inkassolagen under förutsättning att kostnaden har varit skäligen påkallad för att ta till vara borgenärens rätt.

Integritetsskyddsmyndigheten anger i sina allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen (se s. 27) att en borgenär normalt har rätt till ersättning för inkassokostnad om ett inkassokrav har skickats till gäldenären senast på bokföringsdagen (se även Inkassonämndens uttalande i dnr. 199-2020). Inkassonämnden anser därför att Intrums handläggning har varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar Inkassonämnden handläggningen.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner