Felaktigt angiven räntesats i aviseringar

Diarienr: 289-2021

Anmälare: Fysiska personer
Anmält bolag: Collector Bank AB med bifirma Coll Inkasso
Frågeställningar: Felaktigt angiven räntesats i aviseringar samt bemötande vid frågor om skulden

Anmälarens uppgifter

Collector Bank AB med bifirman Coll Inkasso (”Coll”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte kunna svara på frågor rörande en köpt fordran. Fordran har vid överlåtelsen ökat i storlek. Coll har inte respekterat en tidigare överenskommen ränta.

Fordran har överlåtits vidare till Axactor Sweden AB, men Coll har inte skickat någon information om överlåtelsen till anmälaren.

Vid telefonsamtal har handläggare hos Coll inte velat lyssna och har inte kunnat svara på frågor om fordran och har slutligen lagt på luren.

Inkassobolagets uppgifter

Coll har förvärvat fordran från en tidigare fordringsägare. Vid tidpunkten för överlåtelsen gällde en uppgörelse mellan den tidigare fordringsägaren och anmälarna som innebar att anmälaren skulle betala ett lägre belopp än vad som gällde enligt låneavtalet. Skulle uppgörelsen brytas skulle emellertid betalningsskyldighet föreligga avseende hela den ursprungliga skulden. Det har därför varit riktigt att registrera ärendet i enlighet med de ursprungliga lånevillkoren.

Snart efter överlåtelsen har Coll också registrerat ackordsuppgörelsen och lagt in räntesatsen korrekt enligt uppgörelsen. Avisering har skett och anmälarna har betalat enligt vad som tidigare överenskommits.

De aviseringar som tillställts anmälarna har angivit en felaktig räntesats. Räntan har dock beräknats på rätt sätt enligt uppgörelsen. Coll Bank har gått igenom sina brevmallar för att komma till rätta med problemet.

Coll har därefter anlitat Axactor Sweden AB som inkassoombud. Det har således inte varit fråga om någon ytterligare överlåtelse av fordran. Axactor har skickat brev till anmälarna i anledning av detta. Coll svarar inte för att handläggningen av ärendet följer god etik i inkassoverksamhet efter tidpunkten att inkassoombud har anlitats. Coll har varit i kontakt med anmälarna vid endast ett tillfälle innan fordran överlämnades till Axactor för handläggning. Påståendet att någon medarbetare hos Coll inte skulle ha lyssnat eller annars agerat respektlöst tillbakavisas.

Coll har inte agerat i strid med inkassolagen, god inkassosed eller god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information till en gäldenär skall vara saklig, tydlig och korrekt (jmf. IMY:s allmänna råd s. 31). Till skillnad från regelrätta kravbrev fyller ett denuntiationsbrev andra funktioner bland annat genom att ge en förvärvare av en fordran skydd mot en överlåtares borgenärer. Skyldigheter att informera om en överlåtelse finns även i konsumentkreditlagen. Det har enligt Inkassonämnden därför varit korrekt att i denuntiationsbrevet ange de belopp och övriga villkor som skulle komma att gälla om den träffade uppgörelsen skulle upphöra. Av ingivna handlingar framgår också att det i denuntiationsbrevet angivits att eventuella träffade överenskommelser med den tidigare fordringsägaren om betalning fortsatt skulle gälla. Det finns av denna anledning inte skäl att rikta kritik mot Coll i denna del.

De aviseringar som avsänts har angivit en felaktig räntesats, vilket enligt Coll emellertid inte påverkat hur den faktiska räntan har beräknats. Felaktigheten har dock försvårat för anmälarna att kontrollera de fordrade beloppen. Utformningen av breven har därför stått i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Coll har tillbakavisat påståendet att anmälarna i kontakt med Coll inte blivit korrekt bemötta. Anmälaren har inte åberopat något stöd för sitt påstående. Inkassonämnden finner därför ingen anledning att rikta kritik mot Coll i denna del.

Inkassonämnden anser att Colls handläggning av ärendet i övrigt har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström