Flertal frågor rörande utformningen av inkassokrav m.m.

Diarienr: 182/2020

Gäldenär: Konsument
Anmälare: Konsumentrådgivningen i Jönköping
Anmält bolag: Telefonihuset AB
Frågeställningar: Inkassokrav avseende bestridd fordran. Otillbörlig påtryckning och olägenhet för gäldenären. Bristande specifikation och felaktiga uppgifter i kraven. Oskäligt kort tid för betalning av och invändning mot kraven.

Anmälarens uppgifter

Telefonihuset AB (Telefonihuset) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Telefonihuset har agerat under olika namn och har utgett sig för att vara ett fristående inkassobolag vid namn Sverigefakturan. Konsumenter har krävts på betalning efter aggressiva försäljningar av telekomprodukter via telefonförsäljning. Efter att gäldenärer har bestritt att de har ingått avtal har Telefonihuset fortsatt vidta inkassoåtgärder och bland annat hotat med att kravet ska lämnas till Kronofogdemyndigheten. Sms-krav har skickats flera dagar i rad till gäldenär även efter att kravet har bestritts. Samtliga krav har haft korta frister om cirka tre-fyra dagar och i vissa fall har kravet inte haft någon tidsfrist alls utan informerat om att fakturan har skickats till Kronofogdemyndigheten med dagens post och att betalning därför genast måste ske för att undvika en betalningsanmärkning. Oriktiga uppgifter har angetts i kraven dels vad gäller bolagets namn men också att kravet avser en fastställd skuld samt att kostnader på 800 kronor tillkommer efter att kravet skickats till Kronofogdemyndigheten. Telefonihuset har också angett att kravet vid bestridande av avtal genast lämnas till tingsrätten för en förhandling.

Inkassoombudets uppgifter

Telefonihuset har beretts möjlighet att yttra sig men har inte avhörts.

Inkassonämndens bedömning

Ärenden kan upptas till prövning i nämnden såväl efter anmälan som på eget initiativ av nämnden eller av sekreteraren. Till Inkassonämnden får anmälan göras av envar som berörs av ett inkassoärende. I detta fall har Konsumentrådgivningen i Jönköping uppmärksammat nämnden på en borgenärs förfarande gentemot konsumenter. Enligt inkassonämnden kan inte konsumentrådgivaren anses vara berörd av ärendet. Inkassonämnden beslutar därför att ta upp ärendet till prövning på eget initiativ.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Telefonihuset har inte bemött anmälarens påståenden och inlämnat material. Det saknas anledning att inte lägga detta till grund för nämndens avgörande.

Inkassolagen är tillämplig på Telefonihusets indrivning av egna fordringar då dessa har uppkommit i näringsverksamhet och då Telefonihuset har utövat påtryckning på gäldenär genom att hota om rättsliga åtgärder, se 1 § inkassolagen. Telefonihuset ska således följa inkassolagen och iaktta god inkassosed när inkassoåtgärder vidtas.

Inkassonämnden kan konstatera att Telefonihuset saknar de mest elementära kunskaper om inkassoverksamhet eller saknar vilja och förmåga att följa givna regler.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om ett krav bestrids – vilket synes vara fallet här – kan den summariska processen inte användas utan borgenären får istället ansöka om stämning vid tingsrätt och då följa de regler som gäller för den processen. Att systematisk försöka inkassera skulder som är bestridda är ett allvarligt åsidosättande av god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte vållas onödig skada, olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Telefonihuset har vidtagit inkassoåtgärder som varit till olägenhet för gäldenären då t.ex. krav skickats flera dagar i rad, innehållit versaler för att betona gäldenärens dröjsmål samt innehållit oriktiga uppgifter avseende kostnader och uppgift om att fakturan vid bestridande genast lämnas till tingsrätten utan utredning eller föregående prövning av invändningen. Detta agerande utgör en otillbörlig påtryckning för att förmå gäldenären att betala och strider naturligtvis mot god etik i inkassoverksamhet.

Krav som framställs mot gäldenärer med hot om rättsliga åtgärder utgör inkassoåtgärder och ska utformas enligt 5 § inkassolagen. Enligt Datainspektionens allmänna råd (se s. 22) ska inkassokrav utformas på ett sådant sätt att gäldenären med ledning av de uppgifter som lämnas i kravet har möjlighet att ta ställning till kravet i alla delar. De sms och e-postbrev som Telefonihuset har skickat till gäldenärerna har saknat tydlig uppgift om borgenärens namn, grunden för fordran och specifikation avseende kapitalbelopp, eventuell ränta och kostnader. Telefonihuset har heller inte benämnt dessa krav som inkassokrav vilket strider mot god etik i inkassoverksamhet.
Enligt 5 § inkassolagen ska också i inkassokravet anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala eller invända mot kravet. Enligt Datainspektionens allmänna råd bör denna frist inte vara kortare än åtta dagar räknat från utsändningsdagen (se s. 26). Inkassonämnden finner att tidsfristen i samtliga inkassokrav som Telefonihuset sänt ut inte är förenlig med god etik i inkassoverksamhet. En så kort frist som att begära betalt samma dag och ange att ansökan om betalningsföreläggande redan lämnats in utgör dessutom en otillbörlig påtryckning.
Inkassonämnden finner sammanfattningsvis att Telefonihusets handläggning på ett flagrant sätt strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg