Flertal kravbrev skickade under kort tid m.m.

Diarienr: 250-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Flertal kravbrev skickade under kort tid m.m.

 

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka flera krav avseende samma fordran. Svea har först skickat en påminnelse, varefter anmälaren har betalat den aktuella fordran den 2 februari. Dagen efter betalningen har han fått ytterligare ett kravbrev och ånyo erlagt full betalning. Den 8 februari har anmälaren erhållit ytterligare ett kravbrev, där det angivits att han skulle betala 2 kronor i ränta samt en inkassokostnad om 180 kronor. Han erlade då ännu en gång betalning.

Vid kontakt med handläggare på Svea har anmälaren fått information om att det kan ta 1-3 bankdagar innan en betalning registreras och att postgången numera tar mellan 3 och 5 dagar. Handläggaren har också meddelat att inkassobolaget skulle återbetala den först erlagda betalningen. Anmälaren har ifrågasatt att han skulle betala enligt det sist utställda kravbrevet eftersom Svea då skulle få för mycket betalt och Svea redan hade fått ett inbetalt överskott från anmälaren. Handläggaren har då uppgett att det är så här det går till. Anmälaren har därefter ifrågasatt om handläggningen följde god inkassosed varvid handläggaren avslutat samtalet. Svea har därefter inte svarat när anmälaren ringt.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har handlagt en fordran mot anmälaren där betalning inte har skett i tid. Fordringsägaren har skickat en påminnelse den 2021-01-22 där det totala beloppet att betala har angivits till totalt 325 kronor. Då betalning inte har skett har Svea den 2021-02-01 skickat ett inkassokrav till anmälaren där det totala beloppet att betala var 507 kronor. Eftersom Svea, när inkassokravet skickades, inte har känt till anmälarens betalning, har inkassokravet omfattat kapitalbelopp, ränta, påminnelseavgift och inkassokostnad. 2021-02-01 avsänds ett ”saldobesked” med ett belopp att betala om 182 kronor.

Anmälaren har betalat 325 kronor den 2021-02-02 och 507 kronor den 2021-02-03. Svea har 2021-02-04 återbetalat 225 kronor av det överbetalda beloppet till anmälaren. 100 kronor har dragits av i form av en ”administrativ avgift”. 2021-02-09 har anmälaren betalat ytterligare 182 kronor i enlighet med ”saldobeskedet”. Detta belopp har inte återbetalats eftersom beloppet, efter avdrag för den administrativa avgiften om 100 kronor endast skulle vara 82 kronor, vilket är ett belopp som vore för kostsamt att återbetala.

Anmälaren har vid kontakt med Svea erhållit information om detta.

Svea tillbakavisar påståendet att anmälaren skulle ha blivit otrevligt bemött eller att handläggaren skulle ha lagt på luren under pågående samtal. I Sveas inkassosystem har noterats att samtalet brutits, men det finns ingen anteckning om att det skulle ha varit fråga om en avsiktlig handling från någondera sidan. Handläggaren i fråga har ingen minnesbild av att samtalet skulle ha varit upprört på något sätt. Svea har inte vägrat att svara på samtal från anmälaren.

Svea har inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet vid handläggning av ärendet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

En betalning har befriande verkan när den kommit inkassoombudet eller borgenären tillhanda, det vill säga den dag betalningen bokförs (se IMY:s allmänna råd, s. 27). Anmälaren har betalat 2021-02-02 i enlighet med vad som har angivits i påminnelsen. Eftersom inkassokravet avsändes dagen innan betalning skett har det varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att debitera anmälaren en inkassokostnad. Det har också varit förenligt med god etik att debitera upplupen dröjsmålsränta.

Svea har återbetalat en del av det anmälaren betalat för mycket, men har i det ena fallet dragit av 100 kronor i en ”administrativ avgift”. I det andra fallet har ingen återbetalning skett.

Vid överinbetalningar eller felbetalningar är ett inkassobolag normalt skyldigt att återbetala medlen till gäldenären. Inkassonämnden har tidigare uttalat att det i och för sig inte strider mot god etik i inkassoverksamhet att ta ut en avgift, motsvarande högst den direkta kostnad som inkassoombudet har vid återbetalning av medel som felbetalats av gäldenären i de fall gäldenären inte uppgett något kontonummer dit pengar lätt kan föras över (se nämndens uttalande i ärende 198/2020).

Svea har inte närmare redogjort för vilka direkta kostnader som den administrativa avgiften avsåg att täcka eller om man gjort försök att först kontakta anmälaren för att efterhöra möjligheten att utbetala medlen direkt till ett bankkonto till en lägre kostnad. Kostnaden förefaller av denna anledning onödigt hög. I fallet med den andra betalningen förefaller en avgift ha debiterats anmälaren trots att någon kostnad för utbetalning inte har uppstått. Svea har i dessa avseenden agerat i strid mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolag bör vara tillgängliga för gäldenärer under bestämd telefontid alla helgfria måndagar till fredagar (jmf. IMY:s allmänna råd, s. 32). Anmälaren har anfört att Svea inte har svarat när anmälaren ringt. Svea uppger att de svarat på inkommande samtal. Anmälaren har inte specificerat när han försökt ringa till Svea eller om det skett under Sveas uppgivna telefontider, varför nämnden inte kan uttala sig om Sveas handläggning i denna del.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner