Fråga om postgång samt tillkommande inkassokrav avseende redan fastställd fordran

Diarienr: 381/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: PS Inkasso & Juridik AB
Frågeställningar: Fråga om postgång samt tillkommande inkassokrav avseende redan fastställd fordran

Anmälarens uppgifter

PS Inkasso & Juridik AB (”PS Inkasso”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav vilket kom fram sju dagar efter utskriftsdatum. När inkassokravet kom fram återstod endast en dag vilket är för kort tidsfrist för att hinna erlägga betalning.

PS Inkasso har inte heller skickat andra brev till anmälaren avseende skulden och har inte angett tillräcklig information i brevet som skickats till anmälaren.

Anmälaren har gett in kopia på kravbrevet. Brevet har rubriken ”Sista anmaning innan rättslig åtgärd”. Av brevet framgår bland annat: ”Om Er skuld fastställs hos Kronofogdemyndigheten försämras Er kreditvärdighet och exekutiva åtgärder kan komma vidtas”.

Inkassobolagets uppgifter

PS Inkasso har uppgett att anmälaren har erhållit ett flertal brev om skulden. PS Inkasso har ingen möjlighet att påverka postgången som sådan.

Utslag har meddelats och utmätning har tidigare skett i ärendet. PS Inkasso har dock noterat att handläggaren har använt en felaktig brevmall vid avsändandet av det brev anmälaren givit in. Felet har påtalats och rättats.

PS Inkasso har lämnat en förteckning avseende kronologiskt vidtagna åtgärder av vilken det bland annat framgår att inkassokrav redan hade skickats 2014.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information till en gäldenär skall vara saklig, tydlig och korrekt (jmf. IMY:s allmänna råd s. 31). Mot bakgrund av att det brev som avsänts av PS Inkasso felaktigt givit anmälaren uppfattningen att fordran ännu inte var fastställd hos Kronofogdemyndigheten trots att så inte var fallet, har informationen som lämnats inte varit korrekt. För detta förtjänar PS Inkasso kritik.

Av IMY:s allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen (s. 25 f.) följer att tidsfristen för betalning vid avsändande av inkassokrav bör vara minst åtta dagar räknat från dagen för när kravet skickas och att gäldenären bör ges minst fyra bankdagar på sig att betala eller bestrida kravet. Motsvarande krav gäller dock inte vid avsändande av andra kravbrev.

Då brevet som avsänts till anmälaren inte i formell mening varit ett inkassokrav upprättat enligt 5 § inkassolagen saknas anledning att rikta kritik mot PS Inkasso på denna grund.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner