Uttalanden – sorterade årsvis

1999

Dnr 1/1999Inkassoombuds ansvar för sin befogenhet att framföra krav mm

2000

Dnr 2/2000Inkassokrav avseende fordran om o kronor
Dnr 4/2000Inkassokrav utan föregående påminnelse
Dnr 5/2000Betalningspåminnelse avseende betalt belopp
Dnr 6/2000Tydlighet och enkelhet i inkassoverksamhet
Dnr 7/2000Redovisning till gäldenären
Dnr 8/2000Indrivning av preskriberad fordran
Dnr 9/2000Verkställighet av dom som avsåg fordran som var preskriberad redan då domen gavs
Dnr 10/2000Utformningen av amorteringsplan
Dnr 11/2000Indrivning av bagatellfordran
Dnr 12/2000Utformning av avtal om inkassouppdrag
Dnr 13/2000Kontakten med gäldenären
Dnr 14/2000Hot om konkursansökan för konsumentfordran
Dnr 15/2000Borgenärens referensnummer efter överlåtelse av fordran

2001

Dnr 16/2001Inkassokrav avseende betald skuld och inkassorutiner
Dnr 17/2001Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 18/2001Inkassokrav avseende bestridd fordran och specifikationen i kravet av de förhållanden på vilka fordringen grundar sig
Dnr 19/2001Upplupen ränta och redovisning
Dnr 20/2001Fråga om gäldenärens bokföringsskyldighet i anslutning till betalningsanmaning jämlikt 2 kap. 9 § konkurslagen samt hot om konkursansökan rörande konsumentfordran samtidigt som ansökan om skuldsanering förbereddes.
Dnr 21/2001Hot om konkurs som inkassoåtgärd, överdrivet frekventa telefonkontakter och kränkande uttalanden vid indrivning.
Dnr 23/2001Inkassokrav till barn
Dnr 24/2001Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 25/2001Inkassokrav mot person som inte var betalningsskyldig och utan angivande av de förhållanden på vilka fordringen grundar sig
Dnr 27/2001Uppgift om handläggare av inkassoärende samt sättet att avsluta inkassoärende
Dnr 28/20011. Utsändande av kravbrev trots att fordringen redan har betalats eller utan att gäldenären först fått en räkning.
2. Huruvida stora volymer inkassokrav kan ursäkta att sända krav felaktigt. 3. Om det är godtagbart att människor får felaktiga inkassokrav hemskickade till sig
Dnr 29/2001Krav avseende telefoni trots att abonnemanget upphört resp. tecknats av annan
Dnr 31/20011. Indrivning av betald fordran, som skulle ha varit preskriberad om den inte hade betalats.
2. Påstående om skyldighet att denuntiera. 3. Identifiering av inkassoombud
Dnr 33/20011. Indrivning av preskriberad fordran mot gäldenär som var 13 år vid fordringens tillkomst
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 34/2001Frågor i anslutning till kontrollavgift vid ”felparkering”
Dnr 35/20011. Krav mot minderårig beställare avseende obeställda varor
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 36/20011. Indrivning av preskriberad fordran mot mindeårig beställare avseende obeställda varor
2. Identifiering av inkassoombud
Dnr 37/2001Klagomål avseende krav utan rättslig grund och svårigheter att få korrekta besked
Dnr 39/2001Skäligheten i villkor för ackord
Dnr 40/2001Indrivning av fordring mot fel gäldenär
Dnr 41/2001Krav avseende betald fordran och dröjsmål med utredning

2002

Dnr 43/2002Skäligheten i villkor för ackord
Dnr 44/2002Indrivning av preskriberad fordran
Dnr 45/2002Rutiner i inkassoverksamhet
Dnr 46/2002Indrivning av äldre fordran med högt räntebelopp
Dnr 47/2002Indrivning av bestridd fordran
Dnr 48/2002Indrivning av fordran som påstods vara preskriberad och av högt räntebelopp; Påförande av betalningsanmärkning
Dnr 50/2002Redovisning av inkassouppdrag
Dnr 51/2002Uppsägning av betalningsplan
Dnr 52/2002Hot att inge konkursansökan samma dag som krav framställdes

2003

Dnr 53/2003Krav mot person i utsatt läge och utan betalningsförmåga
Dnr 55/2003Utformningen av hot i inkassokrav samt bestämmande av gäldenärens identitet
Dnr 57/2003Indrivning mot person utan betalningsförmåga, rätt att få del av handlingar samt indrivning på arbetsplats
Dnr 59/2003Fråga om indrivning skett för rätt fordringsägare och enligt dennes uppdrag
Dnr 60/2003Överlåtelse och indrivning av reglerad fordran
Dnr 61/2003Avgifter för nya betalningsplaner
Dnr 62/2003Rutiner i inkassoverksamhet
Dnr 63/2003Avräkning och indrivning av äldre fordran
Dnr 64/2003Nekad betalningsuppgörelse mm
Dnr 65/2003Bristande kommunikation, obesvarade frågor
Dnr 66/2003Konkursansökan som påtryckning, kostnad för ingivande konkursansökan

2004

Dnr 67/2004Delgivning, sk ”hot” om hembesök i bostaden/arbetsplatsen
Dnr 68/2004Besvarande av fråga, utlämnande av felaktiga personuppgifter
Dnr 69/2004Dementi av betalningsanmärkning
Dnr 70/2004Hör ränta (äldre fordran), kontakter med gäldenären, preskription av fordran
Dnr 71/2004Kontroll av gäldenärens adress
Dnr 72/2004Kontakter med gäldenären, påtryckningen, konkurshot

2005

Dnr 74/2005God etik i inkassoverksamhet
Dnr 75/2005Utmätning under ackordsförhandlingar
Dnr 76/2005God etik i inkassoverksamhet, konkursansökan, kostnader
Dnr 77/2005Oriktiga uppgifter till gäldenären, krav avseende preskriberade fordringar
Dnr 78/2005Påtryckningsmedel, arkivering av handlingar
Dnr 79/2005Påtryckning i form av anmälan i JO
Dnr 80/2005Krav trots beviljad skuldsanering
Dnr 81/2005Prövning av fordran, tidsfrist, rutiner
Dnr 82/2005Inkassokrav trots bestridande, korrespondens med gäldenär istället för ombud, underlåtenhet att kontrollera om fordran är lagligen grundad

2006

Dnr 83/2006Felaktig grund för fordran, kort svarstid
Dnr 84/2006Påtryckning genom telefonsamtal till gäldenär konkursansökan för uppnå återvinning
Dnr 85/2006Preskriberad fordran och krav avseende inkassokostnader
Dnr 87/2006Inkassonämnden förhindrad uppta anmälan som för sent inkommen
Dnr 88/2006Inkassokrav har skickats till annan namngiven adressat än gäldenären
Dnr 90/2006Inkassokrav när dom ej har vunnit laga kraft
Dnr 91/2006Inkassokrav, fordran och ränta
Dnr 92/2006Inkassokrav

2007 -

Dnr 93/2007Inkassokrav, fel adress och bristande rutiner
Dnr 94/2007Påtryckning genom ansökan om utmätning, påtryckning genom besök av värderingsman, begäran att få ta del av handlingar samt besvarande av brev
Dnr 95/2007Inkassokrav efter att betalning skett samt bristande rutiner
Dnr 96/2007Bristande tillvaratagande av uppdragsgivarens intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag m m
Dnr 98/2007Bristande rutiner
Dnr 99/2007Ersättning för inkassokostnad när betalning skett men inte identifierats innan inkassokrav framställdes
Dnr 101/2008Förslag om avbetalningsplan som svar på ett bestridande, bristande rutiner, bristande tillgänglighet
Dnr 103/2008Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Dnr 104/2009Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 105/2009Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 106/2009Rutiner för att skicka handlingar till budget- och skuldrådgivare
Dnr 109/2010Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 110/2010Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr111-114/2010Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr 115/2011Identifiering av betalning.Ansökan om utmätning med fel belopp
Dnr 116/2011Hantering av fordran som grundas på en förlikningsöverenskommelse
Dnr 117/2012Fråga om prövning av fordringen och inkassokrav gällande bestridd fordran
Dnr 118/2012Frågor om bristande utredningsskyldighet, inkassokrav gällande bestridd fordran samt ansökan om betalningsföräggande trots saklig invändning mot kravet
Dnr 119/2012Fråga om inkasso av preskriberad fordran och återbetalning
Dnr 120/2012Rätt att få del av handlingar
Dnr 121/2012Rutiner vid delbetalning
Dnr 123/2012Bestridd fordran och inkassokrav avseende bestridd fordran
Dnr 124/2013Fråga om fordran varit lagligt grundad & Inkassokrav avseende bestridd fordran
Dnr 125/2014Fråga om kontroll av adressuppgifter inför utsändande av inkassokrav
Dnr 126/2014Fråga om inkassoombudets bokföring av medel som inflyter efter skuldsanering
Dnr 128/2014Inkasso avseende tvistig fordran
Dnr 130/2014Fråga om fordran är preskriberad, omyndig gäldenär
Dnr 131/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 1
Dnr 132/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 2
Dnr 133/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 3
Dnr 134/2014Ackordsuppgörelse avseende preskriberade fordringar
Dnr 135/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 4
Dnr 136/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 5
Dnr 137/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 6
Dnr 138/2014Fråga om fordran är preskriberad, ackordsuppgörelse 7
Dnr 139/2015Inkassokrav samtidigt till flera bet. ansvariga i samma ärende
Dnr 140/2015Prövning av fordran. Inkassokrav och ansökan om bet. föreläggande avseende bestridd fordran
Dnr 144/2016Inkassokrav har skickats till annan adress än gäldenärens folkbokföringsadress
Dnr 145/2016I utsökningsmål har influtna medel avräknats mot blancolån och inte mot hypotekslån
Dnr 146/2017Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts
Dnr 147/2017Bestridd fordran
Dnr148/2017 Betalningsuppgörelser
Dnr149/2017 Frågor om inkassoåtgärder när fordringar uppkommit genom tvång
Dnr150/2017 Brister i kommunikation och felaktig information
Dnr151/2017 Utformning av inkassobrev

Uttalanden – sorterade efter frågeställning

Uttalanden i sammanfattning 1999-
Administrativa rutiner
Dnr 6/2000Frågor skall besvaras
Dnr 37/2001Frågor skall besvaras
Dnr 41/2001Frågor skall besvaras
Dnr 65/2003Frågor skall besvaras
Dnr 68/2004Frågor skall besvaras
Dnr 45/2002Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 62/2003Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 68/2004Fråga om skyldighet att underrätta gäldenären om återkallelse
Dnr 5/2000Krav på rutiner och system
Dnr 28/2001Krav på rutiner och system
Dnr 41/2001Krav på rutiner och system
Dnr 68/2004Krav på rutiner och system
Dnr 78/2005Krav på rutiner och system
Dnr 80/2005Krav på rutiner och system
Dnr 81/2005Krav på rutiner och system
Dnr 83/2006Krav på rutiner och system
Dnr 41/2001Inkommande betalningar
Dnr 1/1999Ingen skyldighet bevaka att inkassouppdrag består
Dnr 19/2001Betalningsdokument som upprättas av gäldenären
Dnr 6/2000Avisering till och betalning från utlandet
Dnr 60/2003Felaktig kontrolluppgift till skattemyndighet
Dnr 65/2003Kontrolluppgift till gäldenär
Dnr 69/2004Dementi av betalningsanmärkning
Dnr 99/2007 Ersättning för inkassokostnad när betalning skett men inte identifierats innan inkassokrav framställdes
Dnr 101/2008Förslag om avbetalningsplan som svar på ett bestridande, bristande rutiner, bristande tillgänglighet
Dnr 104/2009Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 106/2009Rutiner för att skicka handlingar till budget- och skuldrådgivare
Dnr 110/2010Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr 111,112,113 och 114/2010Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr 125/2014Fråga om kontroll av adressuppgifter inför utsändande av inkassokrav
Dnr 126/2014Fråga om inkassoombudets bokföring av medel som inflyter efter skuldsanering
Avtal om inkasso
Dnr 12/2000Utformning av avtal om inkassouppdrag
Dnr 39/2001Delning av inflytande belopp
Dnr 43/2002Delning av inflytande belopp
Dnr 50/2002Redovisning till borgenären
Dnr 96/2007Bristande tillvaratagande av uppdragsgivares intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag mm
Dnr 98/2007Bristande rutiner
Dnr 103/2008Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Betalningspåminnelser
Dnr 5/2000Misstag inte godtagbar ursäkt att sända betalningspåminnelse för betald fordran
Dnr 4/2000Inkassokrav för hyresfordran kunde sändas utan föregående påminnelse
Dnr 24/2001Påminnelse efter inkassokrav
Dnr 105/2009Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 110/2010Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Betalningsuppgörelser
Dnr 10/2000Överenskomna betalningar täckte inte upplöpande ränta
Dnr 10/2000Betalningsplan som inte omfattade samtliga fordringar
Dnr 19/2001Ersättning för aviserings- och bokföringskostnader
Dnr 1/1999Krav enligt betalningsförslag som inte undertecknats av gäldenären
Dnr 35/2001Verkan av att en betalningsplan godkänts
Dnr 19/2001Verkan av att en föreslagen avbetalningsplan inte godkändes
Dnr 39/2001Avtalsvillkor mellan borgenär och inkassoombud motverkade uppgörelse
Dnr 43/2002Avtalsvillkor mellan borgenär och inkassoombud motverkade uppgörelse
Dnr 51/2002Uppsägning av betalningsplan
Dnr 61/2003Upprättande av nya betalningsplaner
Dnr 64/2003Nekade betalningsuppgörelse
Dnr 75/2005Utmätning under ackordsförhandlingar, förbehåll för eventuellt utmätta medel
Dnr 103/2008Inkassoombuds behörighet att för flera borgenärers räkning träffa avtal med gäldenär om avbetalningsplan där inbetalning fördelas procentuellt på de olika borgenärerna, avbetalningsplan med månadsinbetalningar om bagatellbelopp
Dnr 146/2017Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts
Dnr148/2017Skyldighet att kontakta gäldenären vid oklarheter om beloppsmässigt korrekta betalningar som inflyter; under alla förhållanden innan avbetalning avbryts
Ersättningar
Dnr 11/2000Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 16/2001Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 24/2001Ersättning för inkassoåtgärd efter det att betalning erlagts
Dnr 7/2000Ersättning för kopior m.m.
Dnr 57/2003Ersättning för kopior m.m.
Dnr 19/2001Ersättning för aviserings- och bokföringskostnader
Dnr 61/2003Ersättning för flera betalningsplaner
Dnr 76/2005Kostnaden för konkursansökan i förhållande till fordringsbeloppet m.m.
Fordringen
Dnr 25/2001Identifiering av gäldenären
Dnr 55/2003Identifiering av gäldenären
Dnr 40/2001Identifiering av gäldenären
Dnr 27/2001Prövning av fordringen
Dnr 37/2001Prövning av fordringen
Dnr 76/2005Prövning av fordringen
Dnr 81/2005Prövning av fordringen
Dnr 83/2006Prövning av fordringen
Dnr 85/2006Prövning av fordringen
Dnr 31/2001Prövning av förvärvad fordran
Dnr 35/2001Prövning av förvärvad fordran
Dnr 36/2001Prövning av förvärvad fordran
Dnr 25/2001Specifikation av fordringen
Dnr 15/2000Specifikation rörande överlåten fordran
Dnr 15/2000Information om borgenärsbyte (denuntiation)
Dnr 31/2001Information om borgenärsbyte (denuntiation)
Dnr 18/2001Bestridd fordran
Dnr 47/2002Bestridd fordran
Dnr 17/2001Bestridd fordran
Dnr 82/2005Bestridd fordran
Dnr 8/2000Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 9/2000Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 33/2001Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 44/2002Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 48/2002Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 70/2004Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 77/2005Krav avseende preskriberad fordran
Dnr 44/2002Fråga om delbetalning av preskriberad fordran återupplivade fordringar
Dnr 33/2001Fordran mot barn
Dnr 11/2000Fordran avseende bagatellartat belopp
Dnr 23/2001Fordran avseende skolfoton
Dnr 1/1999Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 19/2001Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 46/2002Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 48/2002Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 70/2004Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 91/2006Ansvar motverka höga räntebelopp
Dnr 57/2003Indrivning av gammal fordran
Dnr 63/2003Indrivning av gammal fordran
Dnr 60/2003Skyldighet specificera gäldenären vid överlåtelse
Dnr 63/2003Avräkning av erlagda betalningar
Dnr 109/2010Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 147/2017 Bestridd fordran
Inkassokrav
Dnr 11/2000Skyldighet kontrollera inkommande betalningar innan inkassokrav framställs
Dnr 18/2001Grunden för fordringen skall anges
Dnr 77/2005Grunden för fordringen skall anges
Dnr 18/2001Sannolika skäl att fordringen är lagligen grundad
Dnr 76/2005Sannolika skäl att fordringen är lagligen grundad
Dnr 18/2001Tid för betalning eller invändning
Dnr 81/2005Tid för betalning eller invändning
Dnr 83/2006Tid för betalning eller invändning
Dnr 18/2001Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 17/2001Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 82/2005Gäldenärens invändningar till borgenären
Dnr 16/2001Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 24/2001Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 27/2001Inkassokrav sedan gäldenären betalat till borgenären
Dnr 28/2001Inkassokrav som sänts av misstag
Dnr 2/2000Inkassokrav som sänts av misstag
Dnr 23/2001Inkassokrav till omyndig
Dnr 34/2001Påstående om upprepade inkassokrav
Dnr 71/2004Frågor skall besvaras
Dnr 88/2006Inkassokrav till annan än gäldenären
Dnr 90/2006Inkassokrav när dom ej vunnit laga kraft
Dnr 90/2006Betalningsanmaningens utformning
Dnr 101/2008Förslag om avbetalningsplan
Dnr 104/2009Inkassokrav för betald fordran, inkassokrav till fel gäldenär
Dnr 109/2010Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 111,112,113 och 114/2010Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr151/2017Utformning av inkassobrev
Kontakter med gäldenären
Dnr 1/1999Fråga om inkassouppdrag föreligger skall besvaras utan dröjsmål
Dnr 7/2000Redovisning till gäldenären
Dnr 19/2001Redovisning till gäldenären
Dnr 84/2006Redovisning till gäldenären
Dnr 13/2000Utfästelser till gäldenären
Dnr 27/2001Namnförtydligande, kundtjänst och ursäkt för fel
Dnr 57/2003Telefonsamtal till gäldenärens arbetsplats
Dnr 57/2003Rätt att få kopior
Dnr 72/2004Telefonsamtal i hemmet
Dnr 84/2006Telefonsamtal i hemmet
Dnr 82/2005Direktkontakt med gäldenären trots ombud
Dnr 105/2009Ansökan om betalningsföreläggande när lång tid förflutit efter inkassokrav
Dnr 109/2010Handläggning när inkassokrav har kommit i retur från posten, Specifikation av fordran
Dnr 110/2010Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr111-114/2010Prövning av fordringar, inkassokrav avseende bestridd fordran, krav på rutiner och system samt kontakter med gäldenären
Dnr150/2017Brister i kommunikation och felaktig information
Nämndens behörighet
Dnr 57/2003Tillstånd att bedriva inkassoverksamhet
Dnr 59/2003Klagomål som prövats av Datainspektionen
Dnr 7/2000Nämndens behörighet
Dnr 20/2001Nämndens behörighet
Dnr 55/2003Nämndens behörighet
Dnr 74/2005Nämndens behörighet
Dnr 87/2006Nämndens behörighet
Dnr 96/2007Bristande tillvaratagande av uppdragsgivares intresse, dröjsmål med återredovisning av uppdrag mm
Påtryckning
Dnr 9/2000Hot om konkursansökan
Dnr 14/2000Hot om konkursansökan
Dnr 72/2004Hot om konkursansökan
Dnr 20/2001Betalningsanmaning enligt 2 kap. 9 § konkurslagen avseende konsumentfordran
Dnr 21/2001Konkursansökan
Dnr 66/2003Konkursansökan
Dnr 76/2005Konkursansökan
Dnr 84/2006konkursansökan
Dnr 20/2001Bokföringsskyldighet vid tillämpning av 2 kap. 9 § konkurslagen
Dnr 21/2001Frekventa telefonsamtal med syfte att skapa obehag
Dnr 52/2002Krav på omedelbar betalning vid hot om konkursansökan
Dnr 53/2002Krav med konkurshot mot person utan betalningsförmåga
Dnr 57/2003Krav med konkurshot mot person utan betalningsförmåga
Dnr 55/2003Påstående om dålig betalare
Dnr 67/2004Hot om delgivning genom besök i bostad eller på arbetsplats
Dnr 78/2005Kontakt med arbetsgivaren
Dnr 79/2005Påtryckning i form av anmälan till JO
Dnr 85/2006Ansökan om betalningsföreläggande
Dnr 110/2010Fråga om bristande information till borgensman och otillbörlig påtryckning
Dnr149/2017 Frågor om inkassoåtgärder när fordringar uppkommit genom tvång