Gode män och förvaltare – en översyn

Diarienr: Ju2021/01883

Svensk Inkasso har genom remiss den 2021-05-31 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet ”Gode män och förvaltare – en översyn” (SOU 2021:36).

Svensk Inkasso har inget att erinra mot de förslag som lämnas genom betänkandet men vill särskilt framhålla följande:

Utbildning av förvaltare m.m.

Svensk Inkasso ställer sig positiv till att utredningens förslag att ställa högre krav på gode män och förvaltare samt att dessa skall få mer utbildning om sitt uppdrag än vad som i dagsläget är fallet. Det får framhållas att det i samband med sådana utbildnings- och introduktionsåtgärder är särskilt viktigt att förvaltare ges kunskap om grundläggande regler kring avtalsbindning och andra sådana frågor som krävs för att förvaltaren skall kunna göra en korrekt bedömning av om en viss fordran bör betalas eller inte.

Nationellt register över förvaltarskap m.m.

I betänkandet föreslås att ett nationellt register upprättas över förordnade förmyndare, gode män och förvaltare samt över de personer som har en sådan ställföreträdare. Kopplat till detta föreslås att en särskild registerförordning tas fram som skall innehålla bestämmelser om bland annat innehållet i och övriga egenskaper hos registret, samt om tillgången till registret.

Svensk Inkasso ställer sig mycket positiv till att ett sådant nationellt register upprättas. Det är idag inte ovanligt att inkassoföretag saknar tillräckliga eller aktuella uppgifter om eventuella ställföreträdare och därför exempelvis avsänder kravbrev till enskilda som rätteligen borde ställts till förvaltaren. Det finns också risk att inkassoföretag vidtar rättsliga åtgärder i anledning av fordringar som inkassoföretaget, med vetskap om att ett förvaltarskap anordnats, inte hade vidtagit.

Det är därför av stor betydelse att inkassobolag – i vart fall sådana inkassobolag som bedriver inkassoverksamhet med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten eller Finansinspektionen – ges möjlighet till direktåtkomst till det nationella ställföreträdarregistret så att uppgifterna i gäldenärsregistren hos bolagen alltid är uppdaterade och korrekta.