Hantering av bestridande samt hot om stämning

Diarienr: 327-2022

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB med bifirma Handels- & Juristinkasso
Frågeställningar: Hantering av bestridande samt hot om stämning

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB med bifirma Handels- & Jurist Inkasso (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte bemöta eller besvara anmälarens frågor om grunden för kravet, att inte ha informerat om den interna utredningens resultat samt att hota med att vidta rättslig åtgärd utan att först besvara anmälarens frågor.

Anmälaren har, efter bestridande, fått ett brev med information om att kravet vidhölls utan att något ytterligare förtydligande avseende grunden eller inkassobolagets utredning lämnades. Eftersom Svea har hotat med att stämma anmälaren om betalning inte skedde har han betalat kravet.

Anmälaren har lämnat in inkassokrav, e-postkorrespondens samt brev från Svea. Av underlaget framgår bland annat följande. Inkassokravet har avsett en kontrollavgift i anledning av att parkeringstillstånd saknats eller inte legat synligt. Anmälaren har uppfattat att han har erhållit en kontrollavgift i anledning av att parkeringsbiljett har saknats. Svea har svarat att ärendet vidhålls och att kontrollavgift utfärdats i anledning av att parkeringstillstånd har saknats.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har uppställt fordon på plats som kräver både parkeringstillstånd och parkeringsbiljett. Då parkeringstillstånd saknats har kontrollavgift utfärdats.

Anmälaren har bestritt kravet och anfört att han har betalat parkeringen genom sms-biljett. Svea har informerat anmälaren om att fordonet varit parkerat på en plats som kräver tillstånd och att det därför inte har räckt att betala parkeringsbiljett.

Anmälaren har fått information om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om inkassokravet inte betalas. Anmälaren har sedermera betalat kontrollavgiften. Svea anser inte att någon del av handläggningen strider mot god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har invänt att han har betalat för sin parkering och har inkommit med visst underlag för att styrka det. Svea har besvarat anmälarens bestridande och angett att ärendet vidhålls. Svea har angett att om betalning inte sker kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt genom ansökan om stämning.

Anmälaren har uppgett att han önskat ett förtydligande av påståendet att avgift inte gäller på denna plats – eftersom han uppfattat att kravet grundar sig på en obetald avgift. En gäldenär har i och för sig rätt att få grunden för ett krav förklarad för sig, men mot bakgrund av den skriftväxling som förevarit får Svea på ett fullgott vis anses ha redogjort för denna och sin inställning till anmälarens bestridande. Sveas agerande har således inte stått i strid med god etik.

Inkassonämnden anser inte heller att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att ange att talan kan komma att väckas vid tingsrätt om betalning inte sker.

 

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner