Höga inkassokostnader, bristande information

Diarienr: 218-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Höga inkassokostnader, bristande information

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har sedan nästan sex år tillbaka fast inkomst och har vid olika tillfällen haft utmätning i lön. Anmälaren har flera gånger bett inkassobolaget att då skicka in de skuldärenden som anmälaren har hos Alektum. Bolaget har vägrat att göra detta och har i stället tagit ut oskäliga inkassokostnader under åren. Först nu efter många år skickade inkassobolaget in fem ärenden samtidigt till Kronofogdemyndigheten. Kapitalskulden är sammanlagt knappt 1 900 kr och inkassokostnaderna uppgår till drygt 10 000 kr. Anmälaren anser att Alektum agerat mycket oetiskt genom att under åren debitera honom dessa kostnader.

Anmälaren har också i dagarna fått två andra krav där han erbjudits en avbetalningsplan. Anmälaren vet inte vad det rör sig om för skulder och när han går in på Alektums hemsida kan han inte finna dem under ”Mina sidor”.

Inkassobolagets uppgifter

Det är Alektum och dess klienter som avgör när det är möjligt att utverka betalning via kronofogdemyndigheten och det är inte en fråga som den skuldsatte råder över. –  Alektum har i ärendet lämnat en redogörelse för de fem ärendena och vilka avgifter och kostnader som debiterats i dessa ärenden. Det rör sig om inkassokostnader, uppläggningsavgifter, påminnelsekostnader, partsdelgivningskostnader samt utlägg och arvode för ansökan om betalningsföreläggande.

Beträffande de ärenden som anmälaren inte kunnat finna i ”Mina sidor” hade dessa vid den tidpunkten inte något personnummer kopplade till sig varför de inte heller kunde synas på ”Mina sidor”. Ärendena personnummersattes den 30 september 2020 när anmälaren kontaktade Alektum för en uppgörelse. Ärendena har gjorts upp som ett ackord.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Som Alektum uttalat är det inkassobolaget och borgenären som bestämmer om ett ärende ska överlämnas till kronofogdemyndigheten för verkställighet. Avgörandet baseras på en bedömning av om det finns möjlighet att därigenom få betalt för skulden. Det är ofrånkomligt att inkassoärenden som handläggs under längre tid belastas med olika kostnader. Inkassonämnden kan inte finna att Alektum skulle ha debiterat avgifter och kostnader i strid med god etik i inkassoverksamhet.
Problemet med de två ärenden som inte fanns registrerade under ”Mina sidor” synes nu vara löst och Inkassonämnden kan inte finna att handläggningen varit i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg