Indrivning av bagatellbelopp

Diarienr: 275-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Indrivning av bagatellbelopp

Anmälarens uppgifter

Intrum Sverige AB (Intrum) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ut ett inkassokrav avseende en påminnelseavgift om 60 kronor och ett resterande kapitalbelopp om 0,22 kronor. Intrum har därefter skickat kravet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har inte betalat i tid varför påminnelseavgift och därefter inkassokostnad har påförts skulden. Dagen efter att skriftlig påminnelse avsänts har delbetalning erlagts, vilken inte omfattat påminnelseavgiften. Eftersom full betalning inte skett har fordringsägaren översänt ärendet till Intrum som har skickat ett kravbrev avseende inkassokostnad, påminnelseavgift samt den resterande kapitalskulden om 0,22 kronor. Anmälaren har inte betalat inom ramen för den tidsfrist som angivits i kravbrevet varför ansökan om betalningsföreläggande givits in till Kronofogdemyndigheten.

Anmälaren har bestridit fordran vid handläggningen hos Kronofogdemyndigheten. Uppdragsgivaren har därefter meddelat att de inte önskar att ärendet går vidare till tingsrätten. Intrum har därefter avslutat ärendet.

Intrum har agerat i enlighet med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har betalat först efter att en skriftlig betalningspåminnelse avsänts. Anmälaren har därför, under förutsättning av att rätten att debitera påminnelseavgift varit avtalad, varit skyldig att erlägga också detta belopp, oavsett om anmälaren vid tidpunkten för betalningen mottagit betalningspåminnelsen. Det har under sådana omständigheter varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att avsända inkassokrav avseende den förfallna påminnelseavgiften.

Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om indrivning av mindre belopp, se uttalande dnr 186/2020 och 217/2020. Inkassonämnden anser inte att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att vidta rättsliga åtgärder för att driva in också mindre fordringar (se även prop. 1974:42 s. 78). Intrum har inte heller agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om betalningsföreläggande avseende restkravet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg