Indrivning av uppenbart ogrundad fordran

Diarienr: 206-2020

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Auktoritet Inkasso
Frågeställningar: Indrivning av uppenbart ogrundad fordran

Anmälarens uppgifter

Auktoritet Inkasso har framställt ett inkassokrav mot anmälaren, som är en leverantör av paketresor, varigenom anmälaren uppmanades att fullt ut återbetala pengar för en resa som en kund betalat men senare behövt avboka med anledning av covid-19-pandemin.

Kravet saknar grund eftersom det aldrig kan bli aktuellt med fullständig återbetalning i sådana fall. Att driva in en sådan fordran strider därför mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Auktoritet Inkasso har, utifrån de uppgifter som fordringsägaren lämnat, bedömt att denne haft rätt till återbetalning då en sådan återbetalningsskyldighet följer av gällande resevillkor. Kravet har inte till någon del varit ogrundat och har handlagts i enlighet med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Innan en inkassoåtgärd vidtas bör inkassobolaget förvissa sig om att man kan visa vad fordran avser, vem som är gäldenär och att fordran inte är preskriberad. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning, se uttalande  178/2019 och 193/2020.
Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifter skulle vara riktiga, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt.

Den kontroll som utförs innebär dock inte att inkassobolaget för varje fordran behöver göra en djupgående analys av fordrans grund. Efter att inkassokrav utställts ges gäldenären möjlighet att ta ställning till kravet och anförs en sakligt grundad invändning kan frågan slutligen behöva prövas i domstol.

Auktoritet Inkasso har vid registrering och hantering av ärendet utgått från de uppgifter som bolaget fått av fordringsägaren. Auktoritet Inkasso har också funnit stöd för kravet i de aktuella resevillkoren.Inkassonämnden anser att den kontroll av fordran som Auktoritet Inkasso har gjort innan bolaget vidtog inkassoåtgärden har varit tillräcklig. Det går heller inte att sluta sig till att fordran skulle vara uppenbart ogrundad. Auktoritet Inkassos handläggning av ärendet kan därför inte anses strida mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalande har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg