Information via kundportal m.m.

Diarienr: 179/2019

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Sileo Kapital AB
Frågeställningar: Inkassoåtgärd. Kontroll av fordran som ingår i en förvärvad fordringsstock. Information via kundportal

Anmälarens uppgifter

Sileo Kapital AB (”Sileo”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Sileo har inte kontrollerat fordran tillräckligt före inkassoåtgärd samt därefter vidtagit åtgärder för att driva in en felaktigt beräknad skuld där inkassoombudet lagt på 2 625 kr i ränta utan grund. Sileo har inte på ett korrekt sätt avräknat de inbetalningar som har gjorts.

Inkassoombudets uppgifter

Sileo förvärvade den 4 juli 2019 fordran från en tidigare fordringsägare i samband med köp av en fordringsstock. Fordran registrerades samma dag i Sileos system och i en för gäldenärer tillgänglig kundportal med de ursprungligen gällande villkoren. Vid förvärvet hade Sileo fått information om att det fanns en uppgörelse med anmälaren avseende en pågående avbetalningsplan. Registrering av avbetalningsplanen gjordes tre dagar senare manuellt. I enlighet med Sileos rutiner har inte någon denuntiation skickats till anmälaren vid denna tidpunkt. Samma dag, dvs. tre dagar efter förvärvet, bestred gäldenären fordran. Gäldenären hade besökt Sileos kundportal dagen innan och då fanns avbetalningsplanen inte registrerad där. Sileo har en friskrivning på kundportalen av vilken det framgår att Sileo strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt men att bolaget inte garanterar uppgifternas fullständighet. Det är olyckligt att anmälaren kommit åt informationen på kundportalen innan ärendet hade blivit fullständigt registrerat. Sileo har för avsikt att se över sina rutiner avseende detta. Sileo hade inte vidtagit några inkassoåtgärder innan fordran bestridits varför Sileo inte heller brutit mot god inkassosed.

Sileo har samma dag som bestridandet kommit in meddelat anmälaren att ärendet lagts vilande under tiden som bestridandet utreddes. Vid kontakt samma dag med den tidigare fordringsägaren har denne återkallat fordran. Ärendet har avslutats och Sileo har skickat en bekräftelse om detta till anmälaren. Under den tid som Sileo hade ärendet hos sig har inga inbetalningar gjorts varför de heller inte kan ha avräknats felaktigt.

Angående kontroll av fordran innan övertagandet har Sileo gjort stickprovskontroller på de fordringar som köpet skulle innefatta. Den aktuella fordran har inte kontrollerats före överlåtelsen varför Sileo inte har kunnat uppmärksamma ett eventuellt fel innan överlåtelsen. Sileo har tidigare förvärvat fordringar från samme fordringsägare, som bedriver tillståndspliktig verksamhet, och har inte haft anledning att anta att mer omfattande kontroller skulle vara nödvändiga i det aktuella fallet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassoåtgärd
Sileo har framfört uppfattningen att bolaget inte kan bryta mot god inkassosed eftersom någon inkassoåtgärd inte hunnit vidtas i ärendet.

Datainspektionen har visserligen i sina allmänna råd (s. 10) definierat inkassoverksamhet till att omfatta alla åtgärder som vidtas från det att inkassokravet skickas ut till dess att ärendet slutredovisas till borgenären eller avslutas på annat sätt. I förevarande fall har dock inkassobolaget köpt upp en fordringsstock av en fordringsägare och det ligger i sakens natur att ett inkassobolag redan i samband med övertagandet måste följa god inkassosed, t.ex. kontrollera fordran, upprätthålla tystnadsplikten och svara sakligt på frågor från gäldenären även om inkassokrav ännu inte har skickats ut. Inkassonämnden anser således att Sileo haft att följa god inkassosed i ärendet.

Kontroll av fordran som ingår i en förvärvad fordringsstock
Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Ett inkassoombud har därmed en skyldighet att på något sätt kontrollera kravets grund. Vid förvärv av fordringar för indrivning har Datainspektionen i sina allmänna råd (sid. 42) betonat att inkassobolag bör kontrollera fordringarnas kvalitet och ställa krav på dokumentation över fordringarnas uppkomst samt hur de har förvaltats fram till överlåtelsen.

I förevarande fall har fordran ingått i ett köp av en fordringsstock där inkassoombudet har gjort stickprovskontroller av fordringarna för att undersöka kvaliteten i stocken. Inkassonämnden anser att stickprov vid mottagande av ett större inflöde av krediter av samma slag kan vara tillfyllest men bedömningen måste göras från fall till fall. Faktorer som spelar in i hur rigorös kontrollen behöver vara är exempelvis erfarenheter från tidigare affärer samt om överlåtaren eller uppdragsgivaren står under tillsyn. I detta fall har Sileo tidigare gjort affärer med den tidigare fordringsägaren, som står under tillsyn, och har inte haft anledning att anta att mer omfattande kontroller skulle vara nödvändiga. Med hänsyn till det anförda finner nämnden att Sileo inte kan ses ha handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet avseende kontrollen av fordran.

Information till gäldenär via kundportal
Det är ostridigt att fordran har registrerats i två etapper och att anmälaren under en tid om tre dagar har haft tillgång till den ofullständiga skuldbilden via kundportalen. All information som inkassoombud lämnar till gäldenärer ska vara korrekt. Detta gäller naturligtvis även den information som gäldenären kan ta del av via en kundportal. Den friskrivningsklausul som Sileo åberopat kan inte frånta inkassobolaget ansvaret för att fordran är korrekt registrerad i kundportalen. Sileos hantering av kundportalen kan således inte anses ha varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet. Nämnden noterar att Sileo avser att se över sina rutiner avseende kundportalen.
Inkassonämnden konstaterar slutligen att inga betalningar gjorts till Sileo och att invändningen från gäldenären föranledde adekvata åtgärder för att utreda kravet. Mot hanteringen av ärendet sedan Sileo tagit del av bestridandet riktar nämnden ingen kritik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg