Ingen återkoppling efter bestridande av preskriberade fordringar

Diarienr: 370/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Ingen återkoppling efter bestridande av preskriberade fordringar

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har bestridit sju skulder som handlagts av Intrum Sverige AB (”Intrum”) och anfört att de sedan länge var preskriberade då Intrum haft fel adress till anmälaren i sex års tid. Bestridandet har lämnats till Intrum via ”mina sidor” vilket varit enda sättet att bestrida fordringar till Intrum.

Ärendena [1] och [2] har efter bestridandet försvunnit från mina sidor utan att anmälaren erhållit något meddelande om detta och de har heller inte registrerats som avslutade på ”mina sidor”.

Av de sju fordringar som anmälaren har bestridit har han enbart erhållit ett standardiserat svar avseende ärendena [3], [4] och [5]. För övriga fyra fordringar har anmälaren inte erhållit något svar alls trots att han har skickat påminnelse och begärt underlag som styrker att han erhållit brev från Intrum.

Intrum har för ärendena [5] och [6] ansökt om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Dessa har avslutats efter att Intrum valt att inte inkomma med bevis på att preskriptionsavbrott skett, dels efter att Kronofogdemyndigheten beslutat att Intrum inte visat att preskriptionsavbrott har skett med anledning av de felaktiga adressuppgifterna. Intrum har inte överklagat beslutet.

Ärendena [5] och [6] har dock inte avslutats av Intrum. Anmälaren har därför på nytt skickat brev till Intrum och begärt svar per brev. Intrum har skickat ett svarsbrev och angett att Intrum vidhåller kraven i anledning av att de skickat brev till anmälarens folkbokföringsadress med jämna mellanrum – något som anmälaren anser sig ha motbevisat.

För ärende [7] har Intrum ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten 2022-06-01 trots att anmälaren bestridit skulden 2022-05-22 samt påmint om bestridandet 2022-05-30 och då begärt underlag, dock utan att erhålla något svar från Intrum.

Anmälaren har givit in utdrag från ”mina sidor” omfattande skulderna, bestridandena samt utdrag som visar att skulderna inte återfinns under ”avslutade ärenden”. Han har vidare ingivit Kronofogdemyndighetens beslut av den 2022-06-23 och 2022-09-05 samt kopia på brev ställt till Intrum och svar från Intrum.

Anmälaren anser att Intrums handläggning bryter mot god inkassosed och anser att Intrum har att skriva av ärendena eftersom de inte kan styrka att preskriptionsavbrott har skett.

Inkassobolagets uppgifter

Intrum har handlagt ett flertal ärenden gentemot anmälaren. För vissa av ärendena har utslag meddelats.

Ärende [1]

Intrum har avslutat ärende [1] av processekonomiska skäl. Intrum har svarat på anmälarens bestridande dagen efter att det inkom och efter att ny förfrågan inkommit från anmälaren har Intrum utrett fordran på nytt och tillställt anmälaren ett utdrag inom två veckor från förfrågan. Intrum har inte skickat avslutsbekräftelse avseende detta ärende.

Ärende [2]

I ärende [2], där utslag inte har meddelats, har anmälaren inkommit med bestridande 2022-05-22 och 2022-05-30. Intrum har inte svarat på anmälarens bestridande men har efter utredning av fordran tillsänt anmälaren ett utdrag från ärendehanteringssystemet den 2022-06-14. Intrum har vidhållit kravet. Efter att anmälaren på nytt invänt mot kravet 2022-10-10 har Intrum återkopplat till anmälaren och avslutat ärendet tio dagar senare.

Intrum har således inte skickat ett tvistigt ärende för betalningsföreläggande och inte heller brustit i sin återkoppling till anmälaren eller hantering av anmälarens invändning.

Ärenden [3], [4], [5] och [6]

För ärende [3], [4], [5] och [6] har utslag meddelats. Anmälaren har kontaktat Intrum 2022-05-22 och antingen bestridit ärendena med hänvisning till preskription, alternativt begärt ut underlag i det fall där Intrum redan hunnit ansöka om verkställighet.

Utan återkoppling till anmälaren efter dennes bestridande har Intrum för ärende [6] skickat en ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten. Efter att parterna har yttrat sig har Kronofogdemyndigheten den 2022-09-09 beslutat att verkställighet inte får ske. Intrum har därefter avslutat ärendet. Anmälaren har kontaktat Intrum och begärt en avslutsbekräftelse vilken har skickas till ”Mina sidor”.

För ärendena [3], [4] och [5] har Intrum besvarat anmälarens invändning dagen efter och vidhållit kraven. Anmälaren har då begärt underlag 2022-05-30. Intrum har skickat utdrag som utvisat vidtagna preskriptionsavbrott den 2022-06-14. Anmälaren har därefter begärt ytterligare underlag 2022-10-08. Intrum har svarat att fordringsanspråken vidhålls och angett att fordringarna inte bedöms vara preskriberade.

Några dagar senare har Intrum ansökt om verkställighet avseende ärendena [3], [4] och [5] där handläggningen vid tidpunkt för Intrums yttrande alltjämt inte hade avslutats. Intrum har den 2022-11-01 tillställt anmälaren fullständiga underlag till styrkande av att preskriptionsavbrott har skett.

Avseende ärende [5] har ansökan om verkställighet skickats till Kronofogdemyndigheten 2022-04-21. Intrum har besvarat anmälarens begäran om underlag 2022-05-23 och bifogat domen. Anmälaren har därefter begärt ytterligare underlag den 2022-05-30 varvid utdrag har skickats 2022-06-14. Samtidigt har anmälaren invänt mot verkställighet.

Av förbiseende har Intrum inte inkommit med yttrande till Kronofogdemyndigheten inom förelagd tid varför Kronofogdemyndigheten har avskrivit ärendet och meddelat hinder mot verkställighet. Efter utredning har Intrum dock konstaterat att fordran inte är preskriberad.

Anmälaren har då den 2022-10-08 på nytt invänt mot fordran. Intrum har besvarat invändningen och vidhållit kravet. Ärendet har därefter på nytt skickas för verkställighet, men frågan hade vid tidpunkten för yttrandet ännu inte avgjorts. 

Ärende [7]

Intrum har ansökt om betalningsföreläggande avseende ärende [7]. Ansökan har givits in 2022-04-13. Anmälaren har bestridit ansökan om betalningsföreläggande med hänvisning till preskription. Eftersom Intrums uppdragsgivaren inte har önskat att målet skulle överlämnas till tingsrätt har ärendet avslutats hos Intrum den 2022-06-27. Anmälaren har informerats om status i ärendet 2022-10-15 via ”Mina sidor” efter begäran från anmälaren.

Samtliga ärenden

Intrum har delvis brustit i sin återkoppling till anmälaren samt i sina rutiner avseende invändningar. Underlag har skickats till anmälaren dock inte utan dröjsmål. Intrum har heller inte besvarat Kronofogdemyndighetens föreläggande i tid. Intrum beklagar det inträffade och säkerställer nu att samtliga handläggare arbetar efter Intrums implementerade rutiner och riktlinjer.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Kommunikation med anmälaren

Intrum har vidgått att svar på anmälarens frågor lämnats sent eller i vissa fall inte alls. Ett inkassobolag är skyldigt att skyndsamt besvara frågor från en gäldenär. Genom att inte göra det har Intrum agerat i strid med god etik.

Vad särskilt gäller frågan om utsändande av avslutsbekräftelse anser Inkassonämnden att det inte kan föreligga någon skyldighet för ett inkassobolag att i varje enskilt fall avsända sådan till en gäldenär. I fall där det är motiverat med hänsyn tagen till omständigheterna i ärendet, exempelvis att korrespondens med gäldenären avseende en invändning förekommit, bör dock en avslutsbekräftelse utsändas för att undvika oklarhet hos gäldenären rörande huruvida fordran fortsatt görs gällande eller ej.

Det är dock tillräckligt att avslutsbekräftelsen sker genom att ärendet synligt markerats som avslutat på inkassobolagets webbplats för gäldenärer, exempelvis ”Mina sidor”.

Intrum har uppgivit att de avslutat ärende [1] och [6] utan att självmant avsända avslutsbekräftelse till anmälaren. Mot bakgrund av omständigheterna i ärendena och den korrespondens som förevarit borde sådana bekräftelser emellertid ha skickats. Intrum har även i dessa avseenden agerat i strid med god etik.

Frågan om preskription

Inkassonämnden har tidigare uttalat (se nämndens uttalande dnr 369/2022) att det inte strider mot god etik i inkassoverksamhet att ansöka om verkställighet avseende en äldre fordran under förutsättning att de för inkassobolaget kända omständigheterna inte klart ger vid handen att fordran vid tidpunkten för ansökan varit preskriberad. Detsamma gäller vid vidtagandet av åtgärd för att få en fordran fastställd av Kronofogdemyndigheten eller domstol.

Efter att verkställighet sökts av en dom eller ett utslag har gäldenären möjlighet att framställa invändningar mot verkställigheten. En sådan invändning prövas i första hand av Kronofogdemyndigheten som kan besluta att verkställigheten, om invändningen ej ska lämnas utan avseende, inte får fortsätta. Ett beslut om att fortsatt verkställighet inte får ske innebär inte att den fordran som varit föremål för verkställighet som sådan förklaras ogiltig.

I fall där nya omständigheter framkommer efter ett sådant beslut står det inte i strid med god etik i inkassoverksamhet att på nytt ansöka om verkställighet av en fordran. Om det dock står klart att gäldenärens invändning har fog för sig bör dock ingen sådan ytterligare ansökan inges.

Att Intrum på nytt ansökt om verkställighet om ärende [5] har mot denna bakgrund inte stått i strid med god etik.

Ansökan om betalningsföreläggande

Anmälaren har angivit att ansökan om betalningsföreläggande givits in avseende ärende [7] den 2022-06-01, det vill säga efter att fordran blivit bestridd. Intrum har å sin sida uppgivit att ansökan insändes redan den 2022-04-13, det vill säga före bestridandet. Ingen av parterna har givit in något underlag som utvisar vid vilken dag ansökan faktiskt skickades. Ord står därmed mot ord i frågan och det saknas därför underlag att rikta kritik mot Intrum i denna del.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner