Inkassoåtgärd trots att betalning påstås ha skett

Diarienr: 202-2021

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Inkassoåtgärd trots att betalning påstås ha skett

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att kräva betalning för en faktura avseende mars månad 2020 trots att borgenären för anmälaren uppgett att fordran är betald.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har uppgett att inga betalningar har bokförts mot ärendet, vare sig efter att ärendet överlämnades för inkassering till Alektum den 21 maj 2020 eller efter det att fordran överläts till Alektum från den ursprungliga borgenären. Inkassokrav skickades ut den 22 maj 2020.

Med anledning av påståendet om betalning har den ursprungliga fordringsägaren kontaktats som bekräftat att betalningar tagits emot men att dessa bokförts mot andra fordringar på anmälaren. Dessa betalningar har skett den 20 och den 24 april 2020. Även det ärendet har Alektum handlagt och skickat ett inkassokrav den 21 april 2020. Efter att ett kvarstående belopp betalats den 14 maj 2020 avslutades det ärendet.

Eftersom Alektum inte varit betalningsmottagare av de tre betalningar som gjorts direkt till borgenären har bolaget inte kunnat förfoga hur betalningarna skulle placeras. Betalningarna har skett i tre rater och motsvarar inte det nu aktuella beloppet. Även om anmälarens avsikt var att betalningarna skulle avse ett visst ärende har det inte framgått att så var fallet. Alla inbetalda medel har tillgodoräknats anmälaren genom avräkning på olika skulder.

Den aktuella skulden var alltså obetald när inkassokravet skickades ut den 22 maj 2020. När Alektum kontaktades den 28 maj 2020 och anmälaren påstod att betalning skett lades ärendet vilande och utreddes. Eftersom ärendet vilat under utredningstiden anser Alektum att man inte agerat felaktigt.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att driva in fordringar som är oklara eller uppenbart ogrundade. Alektum har efter kontroll kommit fram till att invändningen om betalning avsett ett annat ärende. Dessa uppgifter har sedan inte ifrågasatts av anmälaren. Inget har framkommit som tyder på att anmälaren avsett att de gjorda betalningarna skulle avräknas mot den fordran som är aktuell i detta ärende.

Nämnden konstaterar att annat inte har framkommit än att Alektum har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren