Inkassoåtgärder efter bestridande

Diarienr: 208-2020

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: Fortnox Finans AB
Frågeställningar: Inkassoåtgärder efter bestridande

Anmälarens uppgifter

Fortnox Finans AB (nedan kallad Fortnox) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet eftersom de har vidtagit inkassoåtgärder genom att skicka två inkassokrav efter att de har mottagit ett sakligt bestridande och meddelat att ärendet inte kommer handläggas vidare. Fortnox har inte heller skickat en kreditering avseende de debiterade inkassokostnaderna.

Inkassobolagets uppgifter

Enligt god inkassosed samt Fortnox befintliga rutiner skall hantering av ett ärende pausas när ett sakligt bestridande inkommer. Detta sker i normalfallet automatiskt. Med anledning av tekniska problem har bestridandet i det aktuella fallet hanterats manuellt och med längre handläggningstid än normalt. Därför har, trots att ett bestridande inkommit, både en påminnelse samt ett inkassokrav skickats till anmälaren. Fyra dagar efter att inkassokravet skickades har Fortnox upptäckt utskicket och per e-post och telefon samma dag meddelat anmälaren att kraven skickats felaktigt samt att påminnelse- och inkassoavgifter har tagits bort. Då anmälaren har vänt sig direkt till inkassonämnden har Fortnox inte haft möjlighet att hantera ärendet enligt sin interna klagomålspolicy och rutin.

Fortnox har sett över sina rutiner av hur bestridanden skall hanteras när detta behöver ske manuellt.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I förevarande fall har anmälaren påstått att två inkassokrav har skickats. Vid genomgång av underlaget har det framkommit att enbart ett inkassokrav har skickats. Den påminnelse som dessförinnan har skickats utgör inte en sådan påtryckning som utgör en inkassoåtgärd (se Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd s. 9 f.). Utskicket av påminnelsen faller därför utanför inkassonämndens prövning.

Fortnox har meddelat att de har mottagit bestridandet och har angett att hanteringen inte kommer att återupptas innan betalningsskyldigheten fastställs eller anmälaren godkänner fakturan.

Inkassonämnden har i ett tidigare uttalande ansett att det i och för sig är förenligt med god etik i inkassoverksamhet att skicka inkassokrav också i fall när en fordran har blivit bestridd så länge fordran inte framstår som uppenbart ogrundad (jfr. 8 § inkassolagen och nämndens uttalande dnr 181-2020).

Det är dock inte lämpligt att skicka ett inkassokrav efter att ha meddelat anmälaren att ärendet med anledning av bestridandet inte kommer att hanteras vidare utan att först meddela gäldenären att kravet vidhålles (se nämndens uttalande dnr 221-2020).

Inkassonämnden anser därför att Fortnox genom sin bristande och missvisande kommunikation med anmälaren handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet. Inkassonämnden noterar att Fortnox har krediterat de påförda kostnaderna.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström