Inkassokrav avseende bestridd fordran

Diarienr: 380/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: P-tjänst Sverige AB
Frågeställningar: Inkassokrav avseende bestridd fordran 

Anmälarens uppgifter

P-tjänst Sverige AB (”P-tjänst”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav avseende en kontrollavgift vid olovlig parkering trots att fordran hade bestridits. Anmälaren har även anfört att P-tjänst brustit i sin kommunikation med honom.

Anmälaren har gett in underlag i form av e-postkorrespondens, faktura samt inkassokrav. Av inkassokravet framgår bland annat att P-tjänst, om betalning inte sker innan förfallodagen, kan komma att ansöka om betalningsföreläggande, med eventuellt påföljande utslag och utmätning, hos Kronofogdemyndigheten.

Inkassobolagets uppgifter

P-tjänst har haft omfattande korrespondens med anmälaren där grunden för fordran har förklarats. P-tjänst har inte haft anledning att misstänka att det skulle föreligga sannolika skäl för att fordran inte var lagligen grundad eller på annat sätt var obefogad.

Inkassokrav får skickas även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om invändningens innehåll gör att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad på ett sådant sätt som framgår av 8 § inkassolagen bör inget inkassokrav skickas.

Av 6 § inkassolagen framgår att rättslig åtgärd med anledning av fordran som huvudregel ej får vidtas förrän gäldenären tillställts ett inkassokrav utformat enligt 5 § inkassolagen.

I förevarande fall har anmälaren gjort invändning mot kontrollavgiften med uppgift att skyltningen beträffande parkering inte varit tydlig. P-tjänst, som arbetar med att utföra kontroller av parkeringar, har inte haft anledning att misstänka att det skulle finnas sannolika skäl för att fordran inte var lagligen grundad eller på annat sätt var obefogad. Enbart den omständigheten att fordran var bestridd utgör inte ett hinder mot att skicka ut ett inkassokrav.

P-tjänst har emellertid i inkassokravet bland annat angivit att ansökan om betalningsföreläggande skulle kunna komma att ges in mot anmälaren vid utebliven betalning. Mot bakgrund av att en saklig invändning framställts skulle det dock stå i strid med god etik att inge sådan ansökan i stället för att ansöka om stämning i domstol (jmf. IMY:s allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen, s. 37). Det står då också i strid med god etik att hota med en sådan åtgärd.

P-tjänst har därför genom att avsända inkassokrav med denna lydelse agerat i strid med god etik och förtjänar därför kritik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner